СЪОБЩЕНИЕ № 161

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 449 и ПИ 452, кв. 41, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Валя М. Аврамова с адрес: гр. Русе, ул. „Зорница“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-25/21.03.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 449 и № 452, кв. 41, с. Писанец, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 450, 453, 929 и 930.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение