backg h 420

Правомощия на кмета

Правомощията на кметът на общината са регламентирани в чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Чл. 44. (1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник- кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7.организира изпълнението на актовете на Общинския съвет - Ветово и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и има право да отменя техните актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и ръководи управлението при кризи в общината;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на Общински съвет - Ветово и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

17. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

18. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

19. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

20. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл.2, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДС);
21. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

22. назначава дисциплинарен съвет съгласно чл.95 от ЗДС;

23. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

24. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

25. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени с нормативен или поднормативен акт или с решение на Общински съвет - Ветово.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от нормативен акт, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(4) В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

(5) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.