ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ВЕТОВО 2018 - 2021 г.

 № Дата на подаване Вид на декларацията по ЗПКОНПИ Име и фамилия  Длъжност, Дирекция, Отдел

 Декларация за промяна в

декларираните обстоятелства