ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ВЕТОВО

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ(чл.35, т.2 и т.4)

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ(чл.35, т.1 и т.3)

Част II - Интереси​

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
 Вх. № Дата на подаване Вид на декларацията по ЗПКОНПИ Име и фамилия Длъжност  Линк към публичната част
 01 05.06.2018 г. Встъпителна  Велко Велчев  Специалист ОГТОС  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 02 05.06.2018 г.  Встъпителна   Йордан Недев  Старши специалист  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 03 05.06.2018 г.  Встъпителна   Нели Недева  Старши счетоводител - касиер  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 04  05.06.2018 г. Встъпителна   Искра Донева  Главен инспектор МДТ Част II - Интереси
05 06.06.2018 г. Встъпителна Виждан Карапанлиева   Старши счетоводител Част II - Интереси 
06 06.06.2018 г. Встъпителна Невзие Бекирова   Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
07 06.06.2018 г. Встъпителна Соня Пенева  Специалист   Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
08 06.06.2018 г. Встъпителна Кадер Мадан   Старши счетоводител  Част II - Интереси
09 06.06.2018 г. Встъпителна Надежда Динкова   Старши счетоводител  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
10 06.06.2018 г. Встъпителна Петя Добрева   Специалист ЦАО  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
11 06.06.2018 г. Встъпителна Харика Хебиб   Старши счетоводител  Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
12 06.06.2018 г. Встъпителна Ревзие Делиюсеинова   Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 13 06.06.2018г.  Встъпителна Хошгюн Насуф Главен специалист Част II - Интереси
 14  06.06.2018г. Встъпителна Ива Моткова Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
 15 06.06.2018г. Встъпителна Айлин Янъкова Старши експерт Част II - Интереси
16 07.06.2018г. Встъпителна Айля Рашидова Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
17 07.06.2018г. Встъпителна Елка Вълчева Старши специалист Част II - Интереси
18  07.06.2018г. Встъпителна Анка Колева Старши специалист Част II - Интереси
19 07.06.2018г. Встъпителна Хатидже Узунова Младши експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
20 07.06.2018г. Встъпителна Анета Чавдарова Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
21 07.06.2018г. Встъпителна Наум Наумов Главен специлиаст Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
22 07.06.2018г. Встъпителна Виолета Неделчева Старши счетоводител Част II - Интереси
23 07.06.2018г. Встъпителна Юлвие Узунова Финансов контрольор Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
24 07.06.2018г. Встъпителна Емре Узунов Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
25 07.06.2018г. Встъпителна Аксиния Георгиева Директор ЦОП Част II - Интереси
26 07.06.2018г. Встъпителна Денка Борисова  Главен счетоводител Част II - Интереси
27 07.06.2018г. Встъпителна Евдокия Станева Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
28  07.06.2018г. Встъпителна Филиз Мехмед Главен специалист Част II - Интереси
29 07.06.2018г. Встъпителна Миглена Михнева Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
30 07.06.2018г. Встъпителна Ахмет Белберова Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
31 08.06.2018г. Встъпителна Емел Ханджиева Старши специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
32  08.06.2018г. Встъпителна Семра Идиризова Младши експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
33 08.06.2018г. Встъпителна Радка Пенкова Началник отдел "БФ" Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
34 08.06.2018г. Встъпителна Ружди Абтулов Старши специалист Част II - Интереси
 35 08.06.2018г. Встъпителна Айнур Джиниева Главен специалист "АО" Част II - Интереси
36 08.06.2018г. Встъпителна Сюлбие Еминова Младши експерт счетоводител Част II - Интереси
 37 08.06.2018г. Встъпителна Фатме Чавгънова Главен специалист "АО" Част II - Интереси
38 08.06.2018г. Встъпителна Севгюнер Салиева Главен специалист "АО" Част II - Интереси
39 08.06.2018г. Встъпителна Хедие Исмаилова Младши експерт счетоводител Част II - Интереси
 40 08.06.2018г. Встъпителна Семра Сатъ Старши специалист Част II - Интереси
41 08.06.2018г. Встъпителна Дафинка Владимирова Главен специалист "АО" Част II - Интереси
42  08.06.2018г. Встъпителна Доцка Георгиева Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
43 08.06.2018г. Встъпителна Илиана Колева Главен специалист "АО" Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
44 08.06.2018г. Встъпителна Милена Стоянова Старши счетоводител Част II - Интереси
45 08.06.2018г. Встъпителна Дешка Златева Старши специалист Част II - Интереси
46 08.06.2018г. Встъпителна Севдие Мейсудова Специалист "Човешки ресурси" Част II - Интереси
47 08.06.2018г. Встъпителна Селиме Тюлеоглуева Главен експерт Част II - Интереси
48 08.06.2018г. Встъпителна Надя Събева Директор на дирекция "ОА" Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
49 08.06.2018г. Встъпителна Соня Цанкова Секретар на Община Ветово Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
50 08.06.2018г. Встъпителна Ивелин Димитров Директор на дирекция "СА" Част II - Интереси
51 08.06.2018г. Встъпителна Надя Тонева Секретар МКБППМН Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
52 08.06.2018г. Встъпителна Айлин Саравели Специалист Част II - Интереси
53 20.07.2018г. Встъпителна Росица Муткова Финансов контрольор Част II - Интереси
54 23.07.2018г. Встъпителна Татяна Коцева Старши счетоводител Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
55  15.08.2018г. Встъпителна  Милена Петрова Началник отдел Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
56 02.11.2018г. Встъпителна  Гюлсюн Мехмедова Специалист Част II - Интереси
57 23.11.2018г. Встъпителна Кръстю Кръстев Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
58  17.04.2019г. Ежегодна Семра Идиризова Младши експерт ЛИНК
59 17.04.2019г. Ежегодна Емел Ханджиева Старши експерт ЛИНК
60 17.04.2019г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Главен експерт ЛИНК
 61 17.04.2019г. Ежегодна Ревзие Делиюсеинова Старши специалист ЛИНК
62 17.04.2019г. Ежегодна Елка Вълчева Старши специалист ЛИНК
63 17.04.2019г. Ежегодна Йордан Недев Старши специалист ЛИНК
64 17.04.2019г. Ежегодна Искра Донева Главен инспектор ЛИНК
65 17.04.2019г. Ежегодна Нели Недева Старши счетоводител ЛИНК
66 17.04.2019г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист ЧР и ССИ ЛИНК
67 18.04.2019г. Ежегодна Милена Петрова Началник отдел ЛИНК
68 19.04.2019г. Ежегодна Соня Пенева Специалист ЛИНК
69 19.04.2019г. Ежегодна Миглена Михнева Главен специалист ЛИНК
 70 22.04.2019г. Ежегодна Соня Цанкова Секретар на Община ЛИНК
71 24.04.2019г. Встъпителна Нериман Дасова Директор на ДГ Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
72 24.04.2019г. Ежегодна Наум Наумов Главен специалист ЛИНК
73 25.04.2019г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Старши счетоводител ЛИНК
74 25.04.2019г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП ЛИНК
75 30.04.2019г. Встъпителна Рефие Ралева Директор на ДГ Част II - Интереси
76 03.05.2019г. Ежегодна  Росица Муткова Финансов контрольор ЛИНК
77 03.05.2019г. Ежегодна Татяна Коцева Старши счетоводител ЛИНК
 78 03.05.2019г. Встъпителна Росица Антонова Главен специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
79 08.05.2019г. Ежегодна Айлин Янъкова Старши експерт ЛИНК
80 08.05.2019г. Ежегодна Анка Колева Старши специалист ЛИНК
81 08.05.2019г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Специалист ЛИНК
82 08.05.2019г. Ежегодна Невзие Бекирова Главен специалист ЛИНК
83 08.05.2019г. Ежегодна Хедие Исмаилова Младши експерт ЛИНК
84 08.05.2019г. Ежегодна  Севгюнер Салиева Главен специалист ЛИНК
85 09.05.2019г. Ежегодна Семра Сатъ Старши специалист ЛИНК
86 10.05.2019г. Ежегодна Доцка Георгиева Старши счетоводител ЛИНК
87 10.05.2019г. Ежегодна Дафинка Владимирова Главен специалист ЛИНК
88 10.05.2019г. Ежегодна Анета Чавдарова Старши счетоводител ЛИНК
89 12.05.2019г. Ежегодна Надежда Петрова Старши счетоводител ЛИНК
90 13.05.2019г. Ежегодна Денка Борисова Главен счетоводител ЛИНК
91 13.05.2019г. Встъпителна Галя Ахмакова Директор на ДГ Част II - Интереси
92 13.05.209г. Ежегодна Ивелин Димитров Директор на дирекция ЛИНК
93 13.05.2019г. Ежегодна Филиз Мехмед Главен специалист ЛИНК
94 13.05.2019г. Ежегодна Надя Тонева Секретар на МКБППМН ЛИНК
95 13.05.2019г. Встъпителна Алеко Алеков Главен специалист Част II - Интереси
96 13.05.2019г. Ежегодна Сюлбие Томашева Младши експерт ЛИНК
97 13.05.2019г. Ежегодна Юлвие Узунова Финансов контрольор ЛИНК
98 14.05.2019г. Ежегодна Велчо Велчев Специалист ЛИНК
99 14.05.2019г. Ежегодна Ружди Абтулов Старши специалист ЛИНК
100 14.05.2019г. Ежегодна Фатме Чавгънова Главен специалист ЛИНК
 101 14.05.2019г. Ежегодна Хатидже Узунова Младши експерт ЛИНК
102 14.05.2019г. Ежегодна Айнур Джиниева Главен специалист ЛИНК
103 14.05.2019г. Ежегодна Виолета Неделчева Старши счетоводител ЛИНК
104 14.05.2019г. Ежегодна Радка Пенкова Началник отдел ЛИНК
105 14.05.2019г. Ежегодна Евдокия Станева Старши счетоводител ЛИНК
106 14.05.2019г. Ежегодна Надя Събева Директор дирекция ЛИНК
107 14.05.2019г. Ежегодна Петя Добрева Специалист ЛИНК
108 15.05.2019г. Ежегодна Айлин Саравели Старши специалист ЛИНК
109 15.05.2019г. Встъпителна Красимир Йорданов Технически сътрудник Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
110 15.05.2019г. Встъпителна Юсеин Какач Технически сътрудник Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
111 15.05.2019г. Встъпителна Ертан Карт Технически сътрудник Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
112 15.05.2019г. Ежегодна Дешка Златева Старши специалист ЛИНК
113 15.05.2019г. Ежегодна Илиана Колева Главен специалист ЛИНК
114 15.05.2019г. Ежегодна Милена Стоянова Старши счетоводител ЛИНК
115 15.05.2019г. Ежегодна Харика Хайредин Старши счетоводител ЛИНК
116 15.05.2019г. Ежегодна Кадер Мадан Старши счетоводител ЛИНК
117  08.07.2019г. Встъпителна Шенгюл Сивриева Ст. специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
118 02.08.2019г. Встъпителна Мюжгян Черкезова Директор ДГ Смирненски Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
119 11.09.2019г. Встъпителна Хошгюн Насуф Главен специалист Част II - Интереси
120 15.10.2019г. Встъпителна Айлин Помакова Секретар на МКБППМН Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
121 21.10.2019г. Встъпителна Мергюл Пашева Технически сътрудник Част II - Интереси
122 14.11.2019г. Встъпителна Ердинч Салимов Технически сътрудник Част II - Интереси
123 15.11.2019г. Встъпителна Мерел Ниязиева Специалист Част II - Интереси
124 17.11.2019г. Встъпителна Айхан Тефъков Ст. специалист Част II - Интереси
125 18.11.2019г. Встъпителна Джеврие Янъкова Ст. специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
126 19.11.2019г. Встъпителна Силвия Генева Специалист Част II - Интереси
127 20.11.2019г. Встъпителна Димитрина Червенска Гл. специалист Част II - Интереси
128 20.11.2019г. Встъпителна Октай Мехмедов Ст. специалист Част II - Интереси
129 21.11.2019г. Встъпителна Дениз Пехливанова Гл. специалист Част II - Интереси
130 21.11.2019г. Встъпителна Зекерие Панджаров Технически сътрудник Част II - Интереси
131 22.11.2019 Встъпителна Кадрие Пирева Ст. специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
132 22.11.2019г. Встъпителна Анелия Георгиева Специалист Част II - Интереси
133 25.11.2019г. Встъпителна Юзлем Лютфиева Мл. експерт Част II - Интереси
134  25.11.2019г. Встъпителна Сергей Асенов Технически сътрудник Част II - Интереси
135 16.12.2019г. Встъпителна Севджан Инджева Специалист Част II - Интереси
136 30.12.2019г. Встъпителна Силвия Иванова Ст. счетоводител Част II - Интереси
137  13.01.2020г. Встъпителна Тинка Илиева Гл. специалист Част II - Интереси
138 17.02.2020г. Встъпителна Халиме Мехмедова Директор ДГ Смирненски Част II - Интереси
139 17.02.2020г. Встъпителна Первин Пехливанова Ст. специалист Част II - Интереси
140 26.02.2020г. Встъпителна Пламен Пенчев Гл. експерт Част II - Интереси
141 06.03.2020г. Встъпителна Айсун Халитова Технически сътрудник Част II - Интереси
142 23.03.2020г. Встъпителна Ивелина Бянова Секретар МКБППМН Част II - Интереси
143 08.04.2020г. Встъпителна Алдин Чолаков Мл. експерт Част II - Интереси
144 09.04.2020г. Встъпителна Тезджан Ангелова Мл. експерт Част II - Интереси
145 10.04.2020г. Встъпителна Мехмед Гази Мл. експерт Част II - Интереси
146 23.04.2020г. Встъпителна Силвия Славова Специалист Част II - Интереси
147 24.04.2020г. Встъпителна Филиз Гайтан Мл. експерт Част II - Интереси
148 28.04.2020г. Ежегодна Искра Донева Началник отдел МДТ ЛИНК
149 28.04.2020г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Мл. експерт "Пробл. и проср. взем" ЛИНК
150 28.04.2020г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Мл. експерт ЛИНК
151 28.04.2020г. Ежегодна Мергюл Пашева Мл експерт ЗСДПП ЛИНК
152 29.04.2020г. Ежегодна Октай Мехмедов Специалист Стр. техник и ЕЕ ЛИНК
153 29.04.2020г. Ежегодна Мерел Ниязиева Мл. експерт ОТАООбС ЛИНК
154 29.04.2020г. Ежегодна Кадрие Пирева Специалист СД и работа с ХУ ЛИНК
155 29.04.2020г. Ежегодна Айлин Янъкова Гл. експерт ООС, УОВ и ВЕИ ЛИНК
156 29.04.2020г. Ежегодна Татяна Коцева Ст. счетоводител ЛИНК
157 29.04.2020г. Ежегодна Анета Чавдарова Ст. счетоводител ЛИНК
158  29.04.2020г. Ежегодна Росица Муткова Финансов контрольор ЛИНК
159 29.04.2020г. Ежегодна Дениз Пехливанова Гл. експерт ЛИНК
160 29.04.2020г. Ежегодна Кадер Мадан Ст. счетоводител ЛИНК
161 30.04.2020г. Ежегодна Силвия Генева Специалист Канцелария на кмета ЛИНК
162 30.04.2020г. Ежегодна Евдокия Станева Ст. счетоводиттел ЛИНК
163 30.04.2020г. Ежегодна Хошгюн Насуф Гл. специалист УТКРИК ЛИНК
164 30.04.2020г. Ежегодна Севджан Инджева Специалист ЛИНК
165 30.04.2020г. Ежегодна Радка Пенкова Гл. експерт "Бюджет и финанси" ЛИНК
166 30.04.2020г. Ежегодна Айхан Тефъков Специалист ЛИНК
167 30.04.2020г. Ежегодна Денка Борисова Гл. счетоводител ЛИНК
168 30.04.2020г. Ежегодна Анелия Георгиева Специалист ЛИНК
169 30.04.2020г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Специалист ЧР и ССИ ЛИНК
170 05.05.2020г. Ежегодна Юзлем Лютфиева Мл. експерт ЛИНК
171 05.05.2020г. Ежегодна Елка Вълчева Гл. специалист касиер-събирач ЛИНК
172 07.05.2020г. Ежегодна Айлин Саравели Мл. експерт ЛИНК
173 07.05.2020г. Ежегодна Айнур Джиниева Мл. експерт ГРАО ЛИНК
174  07.05.2020г. Ежегодна Фатме Чъвгънова Мл. експерт ЛИНК
175 07.05.2020г. Ежегодна Сюлбие Томашева Мл. експерт ЛИНК
176 08.05.2020г. Ежегодна Ердинч Салимов Технически сътрудник ЛИНК
177 08.05.2020г. Ежегодна Сергей Асенов Ст. специалист ЛИНК
178 08.05.2020г. Ежегодна Димитрина Червенска Специалист ЛИНК
179 11.05.2020г. Ежегодна Ружди Абтулов Касиер-събирач ЛИНК
180 11.05.2020г. Ежегодна Силвия Иванова Мл. експерт "Бюджет и финанси" ЛИНК
181 11.05.2020г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист ЛИНК
182 12.05.2020г. Ежегодна Росица Антонова Гл. специалист ЛИНК
183 13.05.2020г. Ежегодна Зекерие Панджаров Специалист ЛИНК
184 13.05.2020г. Ежегодна Надежда Петрова Старши счетоводител ЛИНК
185 13.05.2020г. Ежегодна Ивелин Димитров Секретар на Община ЛИНК
186 14.05.2020г. Ежегодна Надя Тонева Секретар на МКБППМН ЛИНК
187 14.05.2020г. Ежегодна Виолета Неделчева Мл. експерт ЛИНК
 188 14.05.2020г. Ежегодна Харика Хебиб Старши счетоводител ЛИНК
189 14.05.2020г. Ежегодна Юлвие Узунова Финансов контрольор ЛИНК
190 15.05.2020г. Ежегодна Филиз Мехмед Гл. специалист ЛИНК
191 15.05.2020г. Ежегодна Хедие Исмаилова Мл. експерт ЛИНК
192 15.05.2020г. Ежегодна Семра Сатъ Ст. специалист ЛИНК
193 15.05.2020г. Ежегодна Севгюнер Салиева Гл. специалист ЛИНК
194 15.05.2020г. Ежегодна Милена Стоянова Ст. специалист ЛИНК
195 15.05.2020г. Ежегодна Дешка Златева Ст. специалист ЛИНК
196 15.05.2020г. Ежегодна Илиана Колева Специалист ЛИНК
197 22.05.2020г. Ежегодна Анка Колева Ст. специалист ЛИНК
198 05.06.2020г. Встъпителна Йорданка Георгиева Юристконсулт Част II - Интереси
199 06.06.2020г. Ежегодна Дафинка Владимирова Ст. счетоводител ЛИНК
200 15.06.2020г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП ЛИНК
201 15.06.2020г. Ежегодна Рефие Ралева Директор ДГ Глоджево ЛИНК
202 19.06.2020 Встъпителна Ахмет Белберов Директор дирекция ХДПП Част II - Интереси
203 22.06.2020г. Ежегодна Галя Ахмакова Директор ДГ Ветово ЛИНК
204 23.06.2020г. Встъпителна Ралица Симеонова Специалист Част II - Интереси
205 25.06.2020г. Встпителна Сибел Юсеин Специалист Част II - Интереси
206 10.07.2020г. Встъпителна Виолета Неделчева Кметски наместник Част II - Интереси
207 06.08.2020г. Встъпителна Хасан Хасанов Специалист Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
208 08.10.2020г. Встъпителна Михрибан Меджит Мл. сексперт Част II - Интереси
209 02.12.2020г. Встъпителна Мелис Мехмедова Мл. експерт Част II - Интереси
210 03.12.2020г. Встъпителна Шенай Адем Ст. специалист Част II - Интереси
211 18.01.2021г. Встъпителна Тюркян Керимова Мл. специалист Част II - Интереси
212 09.04.2021г. Ежегодна Харика Хебиб Ст. счетоводител ЛИНК
213 14.04.2021г. Ежегодна Силвия Генева Специалист ЛИНК
214 14.04.2021г. Встъпителна Айсун Абтиходжа Счетоводител Част II - Интереси
215 14.04.2021г. Ежегодна Ивелина Бянова Секретат МКБППМН ЛИНК
216 14.04.2021г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Специалист ЛИНК
217 14.04.2021г. Ежегодна Ралица Симеонова Мл. експерт ЛИНК
218 14.04.2021г. Ежегодна Айлин Янъкова Началник отдел ЛИНК
219 14.04.2021г. Ежегодна Михрибан Меджит Мл. експерт ЛИНК
220 14.04.2021г. Ежегодна Анка Колева Гл. специалист ЛИНК
221 14.04.2021г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Мл. експерт ЛИНК
222 14.04.2021г. Ежегодна Пламен Пенчев Директор дирекция ЛИНК
223 15.04.2021г. Ежегодна Росица Муткова Финансов контрольор ЛИНК
224 15.04.2021г. Ежегодна Евдокия Станева Ст. счетоводител ЛИНК
225 15.04.2021г. Ежегодна Силвия Славова Специалист ЛИНК
226 15.04.2021г. Ежегодна Искра Донева Началник отдел ЛИНК
227 15.04.2021г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Мл. експерт ЛИНК
228 15.04.2021г. Ежегодна Ахмет Белберов Директор дирекция ЛИНК
229 15.04.2021г. Ежегодна Силвия Иванова Мл. експерт ЛИНК
230 16.04.2021г. Ежегодна Октай Мехмедов Специалист ЛИНК
231 16.04.2021г. Ежегодна Димитрина Червенска Специалист ЛИНК
232 16.04.2021г. Ежегодна Йорданка Костадинова Юристконсулт ЛИНК
233 19.04.2021г. Ежегодна Алдин Чолаков Мл. експерт ЛИНК
234 19.04.2021г. Ежегодна Хошгюн Насуф Гл. специалист ЛИНК
235 19.04.2021г. Ежегодна Севджан Инджева Специалист ЛИНК
236 19.04.2021г. Ежегодна Анелия Георгиева Специалист ЛИНК
237 20.04.2021г. Ежегодна Елка Вълчева Гл. специалист ЛИНК
238 22.04.2021г. Ежегодна Первин Пехливанова Мл. експерт ЛИНК
239 22.04.2021г. Ежегодна Алеко Алеков Гл. експерт ЛИНК
240 22.04.2021г. Ежегодна Сибел Юсеин Специалист ЛИНК
241 23.04.2021г. Ежегодна Мелис Мехмедова Мл. експерт ЛИНК
242 23.04.2021г. Ежегодна Мергюл Пашева Мл. експерт ЛИНК
243 23.04.2021г. Ежегодна Анета Чавдарова Ст. специалист ЛИНК
244 26.04.2021г. Ежегодна Дениз Пехливанова Ст. експерт ЛИНК
245 26.04.2021г. Ежегодна Ивелина Бянова Секретар МКБППМН ЛИНК
246 26.04.2021г. Ежегодна Виолета Неделчева Кметски наместник ЛИНК
247 27.04.2021г. Ежегодна Юзлем Лютфиева Ст. експерт ЛИНК
248 27.04.2021г. Ежегодна Айхан Тефъков Специалист ЛИНК
249 27.04.2021г. Ежегодна Рефие Ралева Директор ДГ ЛИНК
250 28.04.2021г. Ежегодна Филиз Гайтан Мл. експерт ЛИНК
251 28.04.2021г. Ежегодна Филиз Мехмед Гл специалист ЛИНК
252 28.04.2021г. Ежегодна Виолета Неделчева Мл. експерт ЛИНК
253 29.04.2021г. Ежегодна Мерел Аликузу Мл. експерт ЛИНК
254 07.05.2021г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист ЛИНК
255 10.05.2021г. Ежегодна Хедие Исмаилова Мл. експерт ЛИНК
256 10.05.2021г. Ежегодна Севгюнер Салиева Гл. специалист ЛИНК
257 10.05.2021г. Ежегодна Ружди Абтулов Ст. специалист ЛИНК
258 11.05.2021г. Ежегодна Милена Стоянова Ст. специалист ЛИНК
259 11.05.2021г. Ежегодна Илиана Колева Мл. експерт ЛИНК
260 11.05.2021г. Ежегодна Айлин Саравели Мл. експерт ЛИНК
261 11.05.2021г. Ежегодна Шенай Адем Ст. специалист ЛИНК
262 11.05.2021г. Ежегодна Денка Борисова Директор дирекция ЛИНК
263 11.05.2021г. Ежегодна Дешка Златева Ст. специалист ЛИНК
264 12.05.2021г. Ежегодна Мехмед Гази Мл. експерт ЛИНК
265 12.05.2021г.  Ежегодна Зекерие Панджаров Специалист ЛИНК
266 12.05.2021г. Ежегодна Халиме Мехмедова Директор ДГ ЛИНК
267 12.05.2021г. Ежегодна Ердинч Салимов Технически сътрудник ЛИНК
268  12.05.2021г. Ежегодна Кадер Мадан Ст. счетоводител ЛИНК
269 13.05.2021г. Ежегодна Галя Ахмакова Директор ДГ ЛИНК
270 13.05.201г. Ежегодна Сергей Асенов Специалист ЛИНК
271 14.05.2021г. Ежегодна  Ивелин Димитров Секретар на Община ЛИНК
272 14.05.2021г. Ежегодна  Фатме Чъвгънова Гл. Специалист ЛИНК
273 14.05.2021г. Ежегодна Айнур Джиниева Мл. експерт ЛИНК
274 14.05.2021г. Ежегодна Сюлбие Томашева Мл. експерт ЛИНК
275 14.05.2021г. Ежегодна Тинка Неделчева Специалист ЛИНК
276 14.05.2021г. Ежегодна Дафинка Владимирова Ст. счетоводител ЛИНК
277 14.05.2021г. Ежегодна Тезджан Ангелова Гл. ексерт ЛИНК
278 14.05.2021г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП ЛИНК
279 14.05.2021г. Ежегодна Айсун Халитова Мл. експерт ЛИНК
280 30.06.2021г. Встъпителна Снежанка Върбанова Мл. експерт Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ
281 05.10.2021г. Встъпителна Есин Якубова Ст. счетоводител Част II - Интереси
282 08.10.2021г. Встъпителна Айнур Инджева Мл. експерт Част II - Интереси
283 25.11.2021г. Встъпителна Моника Кулева Специалист Част II - Интереси
284 18.02.2022г. Встъпителна Фикрие Панджарова Специалист Част II - Интереси
285 31.03.2022г. Встъпителна Емре Юсуфов Счетоводител Част II - Интереси
286 06.04.2022г. Ежегодна Силвия Генева Специалист ЛИНК
287 06.04.2022г. Ежегодна Силвия Славова Специалист ЛИНК
288 07.04.2022г. Ежегодна Первин Пехлинова Мл. експерт ЛИНК
289 08.04.2022г. Ежегодна Мергюл Пашева Мл. експерт ЛИНК
290 13.04.2022г. Ежегодна Октай Мехмедов Специалист ЛИНК
291  13.04.2022г. Ежегодна Селиме Тюлеоглуева Мл. експерт ЛИНК
292 15.04.2022г. Ежегодна Сибел Юсеин Специалист ЛИНК
293 18.04.2022г. Ежегодна Анка Колева Гл. специалист ЛИНК
294  18.04.2022г. Ежегодна Ралица Симеонова Мл. експерт ЛИНК
295 18.04.2022г. Ежегодна Мелис Мехмедова Мл. експерт ЛИНК
296 18.04.2022г. Ежегодна Хошгюн Насуф Гл. специалист ЛИНК
297 18.04.2022г. Ежегодна Юзлем Лютфиева Ст. специалист ЛИНК
298 19.04.2022г. Ежегодна Алдин Чолаков Мл. експерт ЛИНК
299 19.04.2022г. Ежегодна Сергей Асенов Специалист ЛИНК
300 19.04.2022г. Ежегодна Гюлсюн Мехмедова Мл. експерт ЛИНК
301 26.04.2022г. Ежегодна Мехмед Гази Мл. експерт ЛИНК
302 28.04.2022г. Ежегодна Айлин Саравели Мл. експерт ЛИНК
303 29.04.2022г. Ежегодна Рефие Ралева Директор на ДГ ЛИНК
304 29.04.2022г. Ежегодна Аксиния Георгиева Директор ЦОП ЛИНК
305 03.05.2022г. Ежегодна Филиз Гайтан Мл. експерт ЛИНК
306 04.05.2022г. Ежегодна Пламен Пенчев Директор дирекция ЛИНК
307 04.05.2022г. Ежегодна Елка Вълчева Гл. специалист ЛИНК
308 04.05.2022г. Ежегодна Ивелин Димитров Секретар на Община ЛИНК
309 04.05.2022г. Ежегодна Димитрина Червенска Специалист ЛИНК
310 04.05.2022г. Ежегодна Севдие Мейсудова Специалист ЛИНК
311 05.05.2022г. Ежегодна Дешка Златева Ст. специалист ЛИНК
312 05.05.2022г. Ежегодна Милена Стоянова Ст. специалист ЛИНК
313 05.05.2022г. Ежегодна Моника Кулева Специалист ЛИНК
314 09.05.2022г. Ежегодна Михрибан Меджит Мл. експерт ЛИНК
315 09.05.2022г. Ежегодна Айлин Янъкова Началник отдел ЛИНК
316 09.05.2022г. Ежегодна Анелия Георгиева Специалист ЛИНК
 317 09.05.2022г. Ежегодна Севджан Инджева Специалист ЛИНК
318 09.05.2022г. Ежегодна Ивелина Бянова Юрисконсулт ЛИНК
319 09.05.2022г. Ежегодна Дениз Пехливанова Ст. експерт ЛИНК
320 09.05.2022г. Ежегодна Халиме Мехмедова Директор ДГ ЛИНК
321 09.05.2022г. Ежегодна Искра Донева Началник отдел ЛИНК
322 09.05.2022г. Ежегодна Росица Муткова Финансов контрольор ЛИНК
323 09.05.2022г. Ежегодна Алеко Алеков Гл. експерт ЛИНК
324 09.05.2022г. Ежегодна Дафинка Владимирова Ст. счетоводител ЛИНК
325 09.05.2022г. Ежегодна Тинка Илиева Специалист ЛИНК
326 09.05.2022г. Ежегодна Силвия Иванова Мл. експерт ЛИНК
327 10.05.2022г. Ежегодна Денка Борисова Директор дирекция ЛИНК
328 10.05.2022г. Ежегодна Тюркян Идиризова Началник отдел ЛИНК
329 10.05.2022г. Ежегодна Зекерие Панджаров Специалист ЛИНК
330 10.05.2022г. Ежегодна Айнур Инджева Счетоводител ЛИНК
331 10.05.2022г. Ежегодна Айсун Абтиходжа Счетоводител ЛИНК
332 10.05.2022г. Ежегодна Кадер Мадан Финансов контрольор ЛИНК
333 10.05.2022г. Ежегодна Виждан Карапанлиева Мл. експерт ЛИНК
334 11.05.2022г. Ежегодна Йорданка Костадинова Юрисконсулт ЛИНК
335 11.05.2022г. Ежегодна Айхан Тефъков Специалист ЛИНК
336 11.05.2022г. Ежегодна Ружди Абтулов Ст. специалист ЛИНК
337 11.05.2022г. Ежегодна Айнур Джиниева Мл. експерт ЛИНК
338 11.05.2022г. Ежегодна Фатме Чъвгънова Гл. специалист ЛИНК
339 11.05.2022г. Ежегодна Сюлбие Томашева Гл. специалист ЛИНК
340 11.05.2022г. Ежегодна Семра Сатъ Ст. специалист ЛИНК
341 11.05.2022г. Ежегодна Шенай Адем Ст. специалист ЛИНК
342 11.05.2022г. Ежегодна Севгюнер Салиева Гл. специалист ЛИНК
343 11.05.2022г. Ежегодна Хедие Исмаилова Мл. експерт ЛИНК
344 12.05.2022г. Ежегодна Ахмет Белберов Директор дирекция ЛИНК
345 12.05.2022г. Ежегодна Галя Ахмакова Директор ДГ ЛИНК
346 12.05.2022г. Ежегодна Филиз Мехмед Гл. специалист ЛИНК
347 12.05.2022г. Ежегодна Айсун Халитова Мл. експерт ЛИНК
348 12.05.2022г. Ежегодна Есин Якубова Ст. счетоводител ЛИНК
349 13.05.2022г. Ежегодна Ердинч Салимов Технически сътрудник ЛИНК
350 13.05.2022г. Ежегодна Виолета Неделчева Мл. експерт ЛИНК
351 13.05.2022г. Ежегодна Тезджан Ангелова Гл. експерт ЛИНК
352 13.05.2022г. Ежегодна Виолета Неделчева Кметски наместник ЛИНК
353 16.05.2022г. Ежегодна Мерел Аликузу Мл. експерт ЛИНК
354 23.06.2022г. Встъпителна Бедрие Делиюсеин Мл. експерт Част II - Интереси

 

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ
 Пореден № Длъжност Име и фамилия

Вх.номер и дата на

декларация по чл.35, ал.1, т.1

Вх.номер и дата на

декларация по чл.35, ал.1, т.3

 1 Технически сътрудник Мергюл Пашева 001/14.10.2019г.  
 2 Специалист УРЕ Кадрие Пирева 002/18.11.2019г.
3 Специалист ОГТОС Айхан Тефъков 003/18.11.2019г.  
4 Специалист Канцелария и протокол на ОбС Мерел Ниязиева 004/20.11.2019г.  
5 Мл. експерт АО и НЗ Юзлем Лютфиева 005/21.11.2019г.  
6 Гл. специалист Дениз Пехливанова 006/25.11.2019г.  
7 Технически сътрудник - подръжка Сергей Асенов 007/25.11.2019г.  
8 Технически сътрудник - шофьор Зекерие Панджаров 008/25.11.2019г.  
9 Технически сътрудник - домакин Ердинч Салимов 009/25.11.2019г.  
10 Ст. специалист ЕВПВЗ Джеврие Янъкова 010/25.11.2019г.  
11 Специалист ЦАО Анелия Георгиева 011/25.11.2019г.  
12 Специалист Канцелария на кмета Силвия Генева 012/25.11.2019г.  
13 Гл. специалист ОМП и ЗБА Димитрина Червенска 013/25.11.2019г.  
14 Ст. специалист Строителен техник Октай Мехмедов 014/25.11.2019г.  
15 Специалист Архив Севджан Инджева 015/16.12.2019г.  
16 Ст. счетоводител Силвия Иванова 016/30.12.2019г.  
17 Главен експерт Пламен Пенчев 017/30.01.2020г.  
18 Ст. специалист ОС, ПСК и концесии Первин Пехливанова 018/30.01.2020г.  
19 Директор ДГ Звънче Халиме Мехмедова 019/11.02.2020г.  
20 Технически сътрудник Димитрина Червенска 020/25.02.2020г.  
21 Секретар на Община Ивелин Димитров 021/04.03.2020г.  
22 Секретар на МКБППМН Ивелина Бянова 022/09.03.2020г.  
23 Ст. счетоводител Евдокия Станева 023/06.04.2020г.  
24 Фиинансов контрольор Росица Муткова 024/06.04.2020г.  
25 Гл. специалист ГР Филиз Мехмед 025/06.04.2020г.  
26 Гл. специалист УТКРИК Хошгюн Насуф 026/06.04.2020г.  
27 Мл. екпсперт Регистри, незак, стр-во и архив Селиме Тюлеоглуева 027/06.04.2020г.  
28 Директор дирекция ФЧР(и гл. счетоводител Денка Борисова 028/06.04.2020г.  
29 Мл. експерт Касиер и ТРЗ Айлин Саравели 029/06.04.2020г.  
30 Мл. експерт Млад. дейности и спорт Мехмед Гази 030/06.04.2020г.  
31 Ст. счетоводител Анета Чавдарова 031/06.04.2020г.  
32 Началник отдел МДТ Искра Донева 032/06.04.2020г.  
33 Мл. експерт Инф. обсл-е и технологии Алдин Чолаков 033/06.04.2020г.  
34 Специалист СДПВЗ Силвия Славова 034/06.04.2020г.  
35 Мл. експерт Образование Алеко Алеков 035/10.04.2020г.  
36 Кметски наместник Виолета Неделчева 036/10.04.2020г.  
37 Мл. експерт Актуеане, УОС и регистри Филиз Гайтан 037/13.04.2020г.  
38 Мл. експерт КОД Тезджан Ангелова 038/15.04.2020г.  
39 Специалист ЧР и ССИ Гюлсюн Мехмедова 039/21.04.2020г.  
40 Директор дирекция ХДПП Ахмет Белберов 040/26.05.2020г.  
41 Юрисконсулт Йорданка Георгиева 041/29.05.2020г.  
42 Гл. специалист Строителен техник Анка Колева 042/08.06.2020г.  
43 Мл. експерт ТТДЗПТ Ралица Симеонова 043/08.06.2020г.  
44 Специалист ЖРДПСИ Сибел Юсеин 044/15.06.2020г.  
45 Ст. експерт АО,ЕУ и МП Юзлем Лютфиева 045/21.09.2020г.  
46 Ст. счетоводител Татяна Коцева 046/21.09.2020г.  
47 Ст. експерт ГР Дениз Пехливанова 047/05.10.2020г.  
48 Началник отдел ОбС и СтД Айлин Янъкова 048/05.10.2020г.  
49 Мл. експерт Обществени поръчки Михрибан Меджит 049/12.10.2020г.  
50 Мл. експерт ЗСДПП Мергюл Пашева 050/26.10.2020г.  
51 Мл. експерт ООС, УОС и ВЕИ Мелис Мехмедова 051/23.11.2020г.  
52 Мл. експерт АО,НЗ и публ. регистри Тюркян Керимова 052/29.12.2020г.  
53 Началник отдел УТ Тюркян Керимова 053/08.02.2021г.  
54 Счетоводител Айсун Абтиходжа 054/23.03.2021г.  
55 Мл. експерт ППВ Снежанка Върбанова 055/09.06.2021г.  
56 Специалист Хасан Хасанов 056/14.06.2021г.  
57 Ст. счетоводител Есин Якубова 057/14.09.2021г.  
58 Мл. експерт Айнур Инджева 058/06.10.2021г.  
59 Специалист Моника Кулева 059/05.11.2021г.  
60 Специалист Фикрие Панджарова 060/18.02.2022г.  
61 Счетоводител Емре Юсуфов 061/21.03.2022г.  
62 Мл. експерт Бедрие Делиюсеин 062/23.06.2022г.