backg h 420

Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения


 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

/съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения(ЗЗЛПСПОИН), обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно от лица по чл.5, ал.2 от ЗЗЛПСПОИН до г-н Ивелин Димитров – директор на дирекция „АПИО“ в Община Ветово, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Ветово. 

Сигнали за нарушения по реда на ЗЗЛПСПОИН могат да подават:

 1. Служителите на Община Ветово, на общинските структури и общински предприятия по чл. 51, ал.1 от Закона за общинската собственост, когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения.
 1. Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на Община Ветово или общинските структури и общински предприятия по чл. 51, ал.1 от Закона за общинската собственост.
 2. Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 3. Доброволец или стажант в Община Ветово или в общинските структури и общински предприятия по чл. 51, ал.1 от Закона за общинската собственост;
 4. Член на управителен или контролен орган на общинско търговско дружество.
 5. Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Община Ветово или общинските структури и общински предприятия по чл. 51, ал.1 от Закона за общинската собственост, получил в това качество информация за нарушение;
 6. Работник или служител на Община Ветово или общинските структури и общински предприятия по чл. 51, ал.1 от Закона за общинската собственост, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала.
 7. Всяко друго лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

Настоящата процедура се прилага по отношение на сигнали с информация за нарушения на българското законодателство или на посочените в Част I от Приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в съответствие с функциите и правомощията на Община Ветово, в следните области:

 1. Възлагане на обществени поръчки и възлагане на договори за концесия;
 2. Управление и безопасност на общинските пътни инфраструктури;
 3. Опазване на околната среда /енергийна ефективност, устойчиво управление на отпадъците, управление на шума в околната среда, управлението на водите и почвата, оценката на въздействието на публични и частни проекти върху околната среда, опазване на природата и биологичното разнообразие и др./
 4. Защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 5. Сигурността на мрежите и информационните системи;
 6. Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 7. Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.
 8. Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 9. Трудовото законодателство;
 10. Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Как може да подадете сигнал за нарушение.

 • Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

   1. Лично, на отговорното лице;

   2. Чрез надлежно запечатана пратка по пощата или куриер, върху която, под адреса на получателя, е изписан четливо текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“, на адреса на Община Ветово - гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2. Пратката се предава незабавно на отговорното лице, без да бъде отваряна. При получаване на писмен сигнал чрез пратка, отговорното лице съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката, който е неразделна част от преписката по сигнала.

   3. Чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице, с електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

   * Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

 • Може да подадете устен сигнал на телефон +359894691144, включително чрез система за гласови съобщения, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварителнто на посочения телефон. В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

! Следва да попълните всички данни във формуляра.

* В случай че в сигнала липсва информация по някой от реквизитите на формуляра, описани в чл.13, ал.1 от Правилата за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Ветово, отговорното лице писмено уведомява сигнализиращото лице за необходимостта в 7-дневен срок да предостави допълнителни сведения с цел попълване на липсващата информация, като дава указания, че непредоставянето им ще предизвика прекратяване на производството по разглеждане на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена.

ФОРМУЛЯРЪТ може да изтеглите от ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

С пълните разписани правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Ветово може да се запознаете ТУК.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.