backg h 420

Община Ветово, отдел „Местни данъци и такси“ уведомява, че започна плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък превозни средства за 2020 година. За 2020 година плащането на горепосочените данъци и такси ще става на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври на годината. За платилите целия годишен размер до 30 април 2020 г. ще ползват отстъпка от 5%.

Община Ветово напомня на всички собственици на имоти и моторни превозни средства, физическите лица и едноличните търговци извършващи патентна дейност, както и лицата, предлагащи нощувки по смисъла на Закона за туризма своевременно да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения.

Гражданите и представителите на фирми могат да заплатят задълженията си към общинския бюджет за 2020 г. или предходни периоди на касата на отдел „Местни данъци и такси”. Касата се намира в стая № 15 - "Фронт-офис" в новата сграда на Община Ветово, ул. “Трети март” № 2. Заплащането може да става и чрез ПОС терминално устройство, по банков път, с пощенски запис или през интернет. Служителите на отдела са на разположение на гражданите и представителите на фирми по всички въпроси, свързани със задълженията им към местния бюджет с работно време от 8.00 ч. до 17.00 ч.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.