backg h 420

История

Местоположение

Община Ветово е разположена в Североизточна България, на 40 км. от гр. Русе и 35 км. от гр. Разград. Тя граничи с общините Русе, Цар Калоян, Иваново, Кубрат, Разград. Територията на Община Ветово обхваща част от Дунавската хълмиста равнина. Заема западната част от Лудогорието и западните склонове на разградските височини. Надморската височина в общината варира от 134 до 300м. Общият наклон на територията е югоизток-северозапад През територията на Община Ветово протичат реките Бели Лом и Топчийска Тези реки имат ограничено предимно локално значение.

Общата площ на общината е 352 515 дка., населението е 18 000 жители. Географското положение и природни дадености, териториалния обхват, изградената инфраструктура, равнището на заетост и безработица, инвестиционната активност оформят облика на Община Ветово и оформят бъдещата насока за развитието й.

Природни дадености

Според климатичното райониране Община Ветово попада в областта на умереноконтиненталния климат. Той се формира под влияние на океанските въздушни маси на умерените ширини, нахлуващи от северозапад и континенталните въздушни маси от североизток.

Релефните особености са от съществено значение за оформяне на ветровия режим на територията. В отделните части на Общината преобладават различни ветрове на северозапад-североизточни и югозападни, на югоизток-югозападни и югоизточни.

Почвите на територията на общината са от клас черноземни, клас сиви горски, клас наносни /алувиални, алувиално – ливадни/. Благоприятните водни, въздушни и топлинни свойства правят черноземните и алувиално-ливадните почви едни от най-предпочитаните за земеделие. Те са подходящи за почти всички земеделски култури.

Водният ресурс на Община Ветово се базира най-вече на водите на реките Бели Лом и Тополница, които се характеризират с предимно ограничено локално значение. През територията на Общината протичат подпочвени реки, което дава възможност за направата на дълбоко-сондажни кладенци „Кайнака” в град Ветово, и сондажни кладенци в местността “Курторман” между гр. Глождево и гр. Ветово.

Районът на Община Ветово богат на полезни изкопаеми, като с най-голямо стратегическо и икономическо значение с находищата на каолин и кварцов пясък.

Според проучвания, извършени от експедиция на БАН през1975-1976 г., Община Ветово представлява богат исторически материал за археологическо наследство. От направените проучвания става ясно, че на територията на Общината е съществувал живот от дълбока древност. Доказателство за това са откритите исторически паметници:

·  В гр. Ветово – палеолитно находище “Черна пещера” – Тракийско антично и средновековно селище в местността “Кадийца” на десния бряг на река Лом; късно антично средновековно селище от Втората българска държава, скална църква на 4км от града.

·  На територията на гр. Сеново са открити антична крепост “Сиври канара” – малко укрепление между гр. Сеново и с. Дряновец, голям скален масив с 21 скални килии, църква, оформена с ниши, отвори прозорци, рисунки.

·  В западна посока, на 60 км от гр. Глоджево, са открити 60 могили с Тракийски произход.

·  В околностите на с. Кривня, на 5 км северозападна посока, се намира крепостта „Синград”, от която са сравнително добре запазени част от стените. Установено е и старо селище от керамика от Римско и Византийско време. Интерес от археологическа гледна точка представляват и скалните манастири в местността „Срещу чекърца”.В с. Писанец – скални килии на 3 км югоизточно в скален масив на север от Малко градище; скална килия на 1 – 2 км югоизточно от селото в “Хайдушката пещера”; скална килия на 3600 м югозападно от селото на левия бряг на Бели Лом “Камберска чука”; скални килии на левия бряг на Бели Лом в местността „Валийца”, скална църква и скална килия в местност „Манастира”, селищна могила на 5 км северно от левия бряг на река Бели Лом.

Защитени територии според Закона за защитените територии или Закона за защита на природата на територията на Община Ветово са:

– Природен парк “Русенски Лом”. Обявен е за защитена територия през 1970 г. Обхваща поречията на река Русенски Лом – последен десен приток на река Дунав и притоците и между селата Сваленик, Писанец, Кошов и Иваново. Богатото биологично разнообразие, ландшафт, и уникалното културно – историческо наследство превръщат парка в притегателен център за развитието на вътрешен и международен туризъм.

– Природен резерват “Бели Лом”. Разположен е по поречието на река Бели Лом, югоизточно от гр. Ветово, в местността „Голямата Курия”.

– Природна забележителност „Рибарниците” при гр. Ветово. Разположени са по поречието на река Бели Лом, в землището на гр. Ветово. Предназначени за запазване местообитанията на червения ангънч.

Население

Община Ветово исторически се е формирала като център на мултиетнически култури. Тя е типичен район с концентрация на етнически малцинства. Това налага разработването на дългосрочна политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси протичащи в общината, с цел избягване на момента на дефиниране на групово, деструктивно поведение Община Ветово. Етническият състав на населението позволява подготовката и провеждането на дългосрочна политика на интегриране на етносите, която би имала и превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в общината.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.