Bulgarian Bulgarian

backg h 420

Работно време

Услуги по дейности (класификатор на услугите - описание, необходими документи, срок, цена, формуляри за заявяване)

 

Общинска администрация - Ветово
адрес: гр. Ветово, ул. "Трети март" № 2
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
официален сайт: https://vetovo.bg/


 Работно време на Община Ветово: от 8.00 ч. до 17.00 ч.


Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от органите на изпълнителната власт и други, овластени за това със закон. Тази дейност се изразява в даването по искане на граждани или организации на справка, издаването или съставянето на документ за удостоверяване, признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.
Административното обслужване е сред основните дейности на местната администрация.

Административното обслужване се извършва от определените за това длъжностни лица в администрацията. Правомощията на служителите при административното обслужване са пряко свързани с отговорността им, контрола и административно-наказателните санкции, предвидени от закона при неправилно или неточно процедиране.

Административното обслужване се осъществява при спазване на следните принципи:

 • равнопоставено отношение към всички потребители;
 • осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване;
 • създаване и популяризиране на стандарти за качество на административното обслужване;
 • координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
 • периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите;
 • осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги;
 • служебно събиране на информация и доказателствени средства;
 • осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.

Всяко физическо или юридическо лице може да заяви административна услуга, която е от значение за установяване на неговите права или задължения, или за осигуряване на достъп до обществена услуга.

Административната услуга може да бъде заявена устно, в писмена форма на гише или по електронен път, лично или чрез упълномощен представител по начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.

При административно-техническите услуги искане могат да правят само лица, които притежават право на собственост (съсобственост) или друго вещно право върху имота, за който се иска услугата.

При приемане на Заявление, служителят, предоставящ административно обслужване, е задължен:

 • да уведоми заявителя за срока за извършване на услугата, размера на дължимата такса и начините на заплащане;
 • да регистрира искането съгласно установените правила, като проверява;
  • Формата и съдържанието (реквизитите);
  • Приложените изискуеми документи;
  • Подпис на подателя.
 • да уточни начина на получаване на съставения административен акт и /или изходящи документи (отговор, заповед, решение, удостоверение, скица и др.). Получаването на документа може да се извърши по един от следните начини:
  • Лично от звеното за административно обслужване;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на предварително посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя;
  • По електронен път на електронна поща.

Право да получи документа от извършената услуга имат: лицето, заявило исканата услуга, пълномощник, а за юридическите лица – упълномощено длъжностно лице.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.