backg h 420

Секретар

 20201229 102535Ивелин Димитров е роден през 1981 г. в град Разград.

Завършва средно образование по специалност „Стопански мениджмънт“ в Икономически техникум – град Русе през 1999 година.
Завършва бакалавърска степен по специалност „Маркетинг“ в Икономически университет – град Варна.
Притежава и магистърска степен по „Публична администрация“ от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
От 2005-та до 2009-та година е назначен за зам.-кмет в Община Ветово. След това последователно заема няколко експертни позиции, а от септември 2014 година до края на февруари 2020 г. е директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Ветово.
За секретар на Община Ветово е назначен от началото на месец март 2020 година.


Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове.

Секретарят на общината е лице с висше образование и се назначава безсрочно от кмета на общината.

 Секретарят на общината:

 • осъществява административното ръководство на общинската администрация;
 • осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на кмета;
 • отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация;
 • организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • организира и контролира дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 • осигурява разгласяването и обнародването на актовете на кмета на общината;
 • организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица;
 • отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,
 • осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 • следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време от служителите в общинската администрация;
 • утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 • организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
 • организира и контролира атестирането на служителите в общинската администрация;
 • утвърждава плана за периодична професионална подготовка и допълнителна квалификация на общинските служители;
 • организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.
 • осъществява нотариални функции, съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени със закон или подзаконов нормативен акт, както и от кмета на общината.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.