СЪОБЩЕНИЕ № 31

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 943, кв. 96,  гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Ертан Е. Реджебов, с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-15/21.03.2024г. е издадена Заповед № РД-317/07.05.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 943, кв. 96 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 603.656, 603.942, 603.943, 603.944, 603.946, 603.948, 603.1457, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 32

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 943, кв. 96,  гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Вилдан Д. Хаджиовлу, с адрес: гр. Варна, ул. „Мир“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-15/21.03.2024г. е издадена Заповед № РД-317/07.05.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 943, кв. 96 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 603.656, 603.942, 603.943, 603.944, 603.946, 603.948, 603.1457, кв. 96, гр. Глоджево, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

Приложение

1. Заповед № РД-317/07.05.2024 г.

2. Приложение към Заповед № РД-317/07.05.2024 г.