СЪОБЩЕНИЕ № 33

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 604, кв. 44,  с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Пена И. Иванова, с адрес: с. Смирненски, ул. „Мадара“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-19/01.04.2024г. е издадена Заповед № РД-389/27.05.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 604, кв. 44 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 605, 610 и от уличните отсечки, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 34

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 604, кв. 44,  с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Гюлюмсер М. Маркова, с адрес: гр. София, бул. „Сливница“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-19/01.04.2024г. е издадена Заповед № РД-389/27.05.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 604, кв. 44 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 605, 610 и от уличните отсечки, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 35

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 604, кв. 44,  с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Елмаз Е. Байрам, с адрес: гр. Хисаря, ул. „Димитър Благоев“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-19/01.04.2024г. е издадена Заповед № РД-389/27.05.2024 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 604, кв. 44 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 605, 610 и от уличните отсечки, кв. 44, с. Смирненски, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

Приложение

1. Заповед № РД-389/27.05.2024 г.

2. Приложение към Заповед № РД-389/27.05.2024 г.