ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

с Протокол № 08 от 22.06.2022 год. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на община Ветово е разгледан и допуснат проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от ОТ 132 - ОТ 137 - ОТ 137б - ОТ 139а - ОТ 136 и ИПР /Изменение план за регулация/ на УПИ: VI-503, VIII-504 и IX-505, кв. 34, гр. Глоджево, общ. Ветово.

Искането и разработката се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да прегледа от заинтересованите лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение до общинската администрация.

Със съдържанието на проекта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение