ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-627/12.08.2022 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на ПУП-ИПР /Изменение план за регулация/ за УПИ XVI-258, кв. 19, с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе.

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-627/12.08.2022 год.