ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-679/25.08.2022 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) за кв. 47 от о.т. 102, о.т. 101, o.т. 1096 до о.т. 96 и План за регулация (ПР) за ПИ с №№ от 777 до 794, кв. 47 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-679/25.08.2022 год.