ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-524/21.07.2022 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект на ПУП-ИПРЗ /Изменение план за регулация и застрояване/ за УПИ ХIV-1793, XIII-1793, XII-1793, XI-1793, Х-1765, IX-1765, XVIII-1765, XVII-1765 кв. 102 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-524/21.07.2022 год.