ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-680/25.08.2022 год. на кмета на Община Ветово е одобрено задание и е разрешено изработването на проект за ПУП-ИПР /Изменение план за регулация/ на УПИ VIII-121 и УПИ IX-121, кв. 125, гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе.

Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в прикачения файл.

 

Заповед № РД-680/25.08.2022 год.