ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-313 от 05.05.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от ОТ 331 до ОТ 342 и Подробен устройствен план (ПУП)-Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХII-21, кв. 121, гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ ХII-21 се провеждат по северната имотна граница с ПИ 20 и по източната имотна граница с ПИ 22.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-313 от 05.05.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-313 от 05.05.2023 год.