ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-314 от 05.05.2023 год. на кмета на община Ветово е одобрен ПУП (Подробен устройствен план) - ИПР (Изменение на план за регулация) за УПИ XII-346 в кв. 90 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, като дворищно-регулационните линии на УПИ ХII-346 се провеждат по имотните граници на ПИ 1083, одобрени със Заповед № РД-719/13.10.2020 г. на кмета на община Ветово, като се обособява нов УПИ XII-1083.

 

Със съдържанието на проекта и със Заповедта може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-314 от 05.05.2023 год.

2. Приложение към Заповед № РД-314 от 05.05.2023 год.