ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-420 от 16.06.2022 год. на зам.-кмета на община Ветово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ III-1600, ПИ 1600 и УПИ VIII-1600 в кв. 71 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като предназначението на имота се променя от „Жилищна територия“ на „Жилищна територия за нежилищни обслужващи обекти, безвредни ПП (ФЕЦ)“.

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложения:

1. Заповед № РД-420 от 16.06.2022 год.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-420 от 16.06.2022 год.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-420 от 16.06.2022 год.