ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ

Община Ветово, област Русе съобщава на заинтересованите лица, че:

 

със Заповед № РД-663 от 19.08.2022 год. на зам.-кмета на община Ветово е одобрен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от ОТ 132 - ОТ 137 - ОТ 137б - ОТ 139а - ОТ 136 и ИПР /Изменение план за регулация/ на УПИ: VI-503, VIII-504 и IX-505, кв. 34, гр. Глоджево, общ. Ветово.

 

Заповедта като индивидуален административен акт подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от деня на съобщаването й пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово.

 

Със съдържанието на Заповедта и обяснителната записка може да се запознаете в прикачените файлове.

 

1. Заповед № РД-663 от 19.08.2022 год.

2. Приложение към Заповед № РД-663 от 19.08.2022 год.