УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от

Община Ветово, град Ветово, ул. „Трети март“ № 2, тел.: 081612253, ЕИК 000530504

Пълен пощенски адрес: 7080 Град Ветово, община Ветово, област Русе, ул. „Трети март“ №2

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): Тел.: 081612253, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: д-р Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе.

Лице за контакти: Хошгюн Насуф – главен специалист КРСИК

 

Уведомяваме Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация и реконструкция на улица „Иван Вазов“, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е „Рехабилитация и реконструкция на улица „Иван Вазов“, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе“.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

            - изкопни работи;

            - нивелетно фрезоване на съществуващата асфалтова настилка;

- възстановяване на тротоар;

- полагане на бордюри;

- трошено-каменна настилка;

- полагане на плътен асфалтобетон;

- изграждане на линеен отводнителен канал.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

Град Ветово, Община Ветово, област Русе, улица „Иван Вазов“.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се предвижда използване на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Ще се генерират битови, строителни и отпадъци от използваната строителна механизация и транспортните средства. На строителната площадка няма да се извършва обезвреждане, а само екологосъобразно временно съхранение до момента на предаването им на оторизирани фирми.

9. Отпадъчни води:

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не се очакват.