ДО

ЦОНКА ХРИСТОВА

ДИРЕКТОР НА

РИОСВ – РУСЕ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

От ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЕИК 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080, град Ветово, Област Русе, ул. „Трети март“ №2

Д-р Мехмед Мехмед – Кмет на Община Ветово

Лице за контакт: Пламен Пенчев, Директор на Дирекция „УТОССДМДТ“ 

Телефон за контакт: 0876129777, e-mai: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че ОБЩИНА ВЕТОВО има следното инвестиционно предложение:

„Продълбочаване и почистване на коритото на река Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв.56 до кв.47 на територия на с. Кривня, Община Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Предвижда се да се извърши продълбочаване и почистване на коритото на р. Бели Лом, компрометирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв. 46 до кв. 47 на територията на с. Кривня, Община Ветово с обща дължина 2250 м.

посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ще се извършат следните ремонтно възстановителни работи:

- изчистване на дървесна растителност и храсти по двата бряга на реката (около 42 броя, предимно млади върби);

- изземване на земни маси и наноси от коритото на реката, както и подравняване на прилежащите откоси и скатове;

- изкопаване на коритото с верижен багер в целия разглеждан участък с различна интензивност.

-изграждане на предпазни диги /при необходимост/ в урбанизираната територия на село Кривня, Община Ветово.

Интервенции извън обхвата на р. Бели Лом не се предвиждат. Частни имоти няма да бъдат засегнати в обхвата на инвестиционното намерение.

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение,необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не.

4. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълнипроекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащина здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство,очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуващапътна инфраструктура)

Територия разположена между участъци с географски координати N 43°39′26″; E 26°20′33″ и N 43°38′44; E 26°19′30″ в регулационните граници на с. Кривня, Община Ветово, с обща дължина 2250,00м. Засегнати имоти в урбанизираната територия са пет броя - имот № 501.566, 501.567, 501.568,  501.569, 501.668.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

Няма предвидени природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетнии/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма да има вещества, емитирани от дейността в контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма да има емисии на вредни вещества.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма да има генерирани отпадъци.

9. Отпадъчни води:(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма отпадъчни води.

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, кактои капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето насамостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяванеили по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

С уважение,

Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на Община Ветово