У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

за инвестиционно предложение

  

От Община Ветово, ЕИК: 000530504

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: 7080 Ветово, ул. Трети март №2.

Управител или изп. директор на фирмата-възложител: Мехмед Хасан Мехмед, кмет на Община Ветово, област Русе

Лице за контакти: Хошгюн Насуф, Гл. специалист "УТ, кадастър и регулация и инвест. контрол".

Телефон за контакт, факс, е-mail: 081612253; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Уважаеми съграждани,

Уведомявам Ви, че Община Ветово има следното инвестиционно предложение:

“Проект за укрепване свлачище №RSE 05.10.803.01 – склонов участък и деформации на ул. „Драва“, град Ветово, Община Ветово, област Русе"

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Предмет на настоящето инвестиционно предложение е укрепване на компрометирания уличен участък, с цел предпазване от пропадане на уличното платно на западната част на ул. „Драва“ и свличане на кални маси по източната част на улицата.

Предвижда се възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на настилката, подобряване отводняването на пътя и осигуряване на условия за безопасност на движението на хора и моторни превозни средства. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно                           предложение,   и/или   за   разширение   или   изменение   на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси:

  • разваляне на бетонова настилка – 510 кв. м, изкопни работи – 952 куб.м
  • полагане на пясъчна възглавница 51 куб. м, засипка от пясък – 204 куб.м, обратна засипка от пясък 204 куб. м, обратна засипка от нестандартна баластра – 680 куб. м, полагане на бетон за улична настилка – 77 куб. м
  • фрезоване на асфалтови пластове – 1280 кв. м, поставяне на бетонови бордюри – 40 м
  • предвижда се да се изпълни изцяло нов водопровод, като се започне от водовземане и се стигне до пресичане на ул. „Драва“ с ул. „Камчия“, който ще бъде проектиран от тръби HDPE Ф90-PN10.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП, няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

4.  Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Улица „Драва“ град Ветово, Община Ветово, област Русе

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух през периода на строителството ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

След издаване на разрешение за строеж за обекта и преди откриване на строителната площадка, следва да се изготви План за управление на строителните отпадъци към техническия проект.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се предвижда генериране на отпадъчни води при извършване на предвидените дейности

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очакват.