internal.193x256 ДО ИВЕЛИН С. НИКОЛОВ, УПРАВИТЕЛ НА „БРУС 18“ ЕООД – КЛОН ВЕТОВО, УЛ. „БОРИСОВА“ № 72, ГРАД РУСЕ

internal.193x256 ДО ИВО П. РАДКОВ, С АДРЕС: УЛ. „МАДАРА“ № 20, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО МИХАИЛ М. АНГЕЛОВ, С АДРЕС: УЛ. „ШИПКА“ № 5, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО РАДОСЛАВ П. ЦАНКОВ, С АДРЕС: УЛ. „МОМИНА СЪЛЗА“ № 19, СЕЛО ПОРОИЩЕ

internal.193x256 ДО ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ , УПРАВИТЕЛ НА „РУСЕ РЕНТ“ ЕООД, УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 4, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО САМЕТ М. АРИФ, С АДРЕС: УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 16, ГРАД ВЕТОВО

internal.193x256 ДО СИНАН Ш. САБРИ, С АДРЕС: УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 27, ГРАД ВЕТОВО 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 09-00-39

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н ИВЕЛИН НИКОЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА „БРУС 18“ ЕООД – КЛОН ВЕТОВО

УЛ. „БОРИСОВА“ № 72

ГРАД РУСЕ, П.К. 7000

 

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005632 – 1 / 22.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 80-00-134

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н ИВО П. РАДКОВ

УЛ. „МАДАРА“ № 20

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н РАДКОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005610 – 1 / 07.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 80-00-137

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н МИХАИЛ М. АНГЕЛОВ

УЛ. „ШИПКА“ № 5

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005651 – 1 / 07.12.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-138

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н РАДОСЛАВ П. ЦАНКОВ

УЛ. „МОМИНА СЪЛЗА“ № 19

СЕЛО ПОРОИЩЕ, П.К. 7218

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАНКОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005603 – 1 / 19.10.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 09-00-40

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н ДИМИТЪР М. ДИМИТРОВ 

УПРАВИТЕЛ НА „РУСЕ РЕНТ“ ЕООД

УЛ. „НЕОФИТ РИЛСКИ“ № 4

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005614 – 1 / 07.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

Изх. № 80-00-135

Дата:  01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н САМЕТ М. АРИФ

УЛ. „КОПРИВЩИЦА“ № 16

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н АРИФ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005652 – 1 / 14.12.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл.32 от ДОПК

 

Изх. № 80-00-136

Дата: 01.02.2024 год.

 

ДО

Г-Н СИНАН Ш. САБРИ

УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 27

ГРАД ВЕТОВО, П.К. 7080

 

УВАЖАЕМИ Г-Н САБРИ,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в официалната интернет страница на Община Ветово /категория Дейности, раздел Местни данъци и такси, Съобщение по чл. 32 от ДОПК/ в oтдел “Местни данъци и такси” при Айлин Узунова  – Мл. експерт „Проблемни и просрочени вземания“ за връчване на Акт за установяване на задължения № АУЗД6803005629 – 1 / 16.11.2023г. по чл. 107, ал.3 от Данъчно осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК  актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Адрес на oтдел „МДТ“: град  Ветово, ул. „Трети март” № 2, ст. №4, тел. 08161- 2253.

Дата на публикуване/ връчване: 01.02.2024г.

Дата на смъкване: 16.02.2024г.