backg h 420

Заповед на кмета на община Ветово за образуване на 2(две) подвижни избирателни секции за хора с трайни увреждания

ЗАПОВЕД

№ РД – 741

гр. Ветово, 17.09.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 3 от Изборния кодекс, т.III.7 от Решение №1399-НС/08.09.2022 г. на Централната избирателна комисия,  във връзка с чл.37 и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс и т.III.1 от Решение №1399-НС/08.09.2022 г. на ЦИК, и постъпилите заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за обезпечаване нормалното произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

НАРЕЖДАМ :

I. Образувам 2(две) секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Ветово за произвеждането на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

II. Утвърждавам номерата на подвижните секции, определям обхвата им и помещенията за работата на подвижните секционни комисии, както следва:

1. Секция №190500022, с обхват територията на с. Смирненски, община Ветово, и работно помещение на съответната подвижна секционна комисия: стая №1 в сграда тип „барака“, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2;

2. Секция №190500023, с обхват територията на гр. Глоджево, гр. Ветово, гр. Сеново, с. Кривня и с. Писанец, съобразно подадени в срок заявления, и работно помещение на съответната подвижна секционна комисия: стая №2 в сграда тип „барака“, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №2;

III. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Ветово и информационното табло, а копие от нея да се изпрати на Районна избирателна комисия-Русе, Областен управител на област Русе, ТЗ „ГРАО“- Русе и Районно управление на МВР – гр. Ветово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивелин Димитров – секретар на Община Ветово.

 

НЕРМИН КЯЗИМОВА

За кмет на община Ветово,

съгл. заповед №РД-737/15.09.2022 г.

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.