backg h 420

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Ветово


ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ГЕРБ-СДС“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ ОТ ПАРТИИ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

 

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Ветово, за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври 2022 г., и на основание чл. 91 от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Ви каня да участвате в консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК), включително и подвижните секционни комисии(ПСИК, които евентуално ще бъдат сформирани), в община Ветово.

Консултациите са публични и ще се проведат на 24 август 2022 г. (сряда), от 14:00 часа, в заседателна зала №1, на втори етаж в административната сграда на община Ветово(ново крило), с адрес: град Ветово, ул. „Трети март“ №2.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 47-ото Народно събрание.

Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в 47-ото Народно събрание, а именно: коалиция „Продължаваме промяната“, коалиция „ГЕРБ-СДС, партия „Движение за права и свободи”, коалиция „БСП за България”, партия „Има такъв народ“, коалиция „Демократична България - обединение” и партия „Възраждане”.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Със Заповед №РД-621/11.08.2022 г. на територията на община Ветово са образувани 21(двадесет и една) секции. На база на опита от предходните избори, предвиждаме сформирането на допълнителни 2(две) подвижни секционни комисии(ПСИК) – 1(една) за хора с увреждания и 1(една) за избиратели, поставени под карантина/задължителна изолация.

На основание чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК и т. 7 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, участващите при провеждане на консултациите партии и коалиции представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Информацията по буква „а” и буква „г”, следва да се представи на хартиен носител, както и в електронен вариант – файл в .xls или аналогичен формат.

Моля, при определянето на лицата за състава на СИК/ПСИК, да се спазят изискванията на чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс, както и т. 17-20 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК.

Регламентът за провеждане и участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на СИК/ПСИК, са подробно описани в Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, като приложение към което са и методическите указания за определяне съставите на СИК и за разпределение на ръководните места в СИК. С цитираните решения може да се запознаете на интернет страницата на ЦИК: http://www.cik.bg.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на общината до Районна избирателна комисия - Русе за назначаване съставите на СИК/ПСИК.

На основание чл.91, ал.1 от Изборния кодекс и т. 4 от Решение № 1281-НС от 16.08.2022  г. на ЦИК, настоящата покана се публикува на интернет страницата на община Ветово на адрес www.vetovo.bg, в секция ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 г.(Актуално/Местно самоуправление/Избори/Избори за народни представители на 02.10.2022 г.), както и на информационното табло пред сградата на общината.

Приложение: Образец на поименно предложение за състав на СИК и ПСИК(в xlsx. формат), публикуван на сайта на община Ветово – www.vetovo.bg, в секция ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.10.2022 г.

 

С уважение,

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.