Bulgarian Bulgarian

backg h 420

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък


Избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, подава заявление за вписването му в избирателния списък до кмета на общината/кметството/кметския наместник до предизборния ден - до 30.09.2022 г. включително.

Кметът на общината/района/кметството/кметският наместник разглеждат заявлението незабавно и се произнасят с мотивирано решение.

Избирател, който е изтърпял наказание лишаване от свобода или не е вече под запрещение се вписва в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.

Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.

Отказът за вписване в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 ИК се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва от него пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението.

Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 ИК и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Заявление за вписване в избирателния списък може да подадете лично в общината или кметството по постоянен адрес.

Може да подадете и електронно заявление на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003?mId=419&cP=1&q=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Попълнено и подписано с електронен подпис заявление може да подадете и чрез Системата за сигурно електронно връчване(https://edelivery.egov.bg/).

wordПриложение № 18-НС - Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.