Bulgarian Bulgarian

backg h 420

ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (приета с Решение № 1201-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК)

ХРОНОГРАМА

за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

(приета с Решение № 1201-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК)

 

Процедури, действия и решения

Правно основание

от ИК

Време (дни и часове) спрямо изборния ден

Срок до дата

(вкл.)

1.      

Президентът на републиката насрочва изборите за Народно събрание

Чл. 4, ал. 1

 

Указ № 213 от 01.08.2022 г.

(обн., ДВ, бр. 61 от 02.08. 2022 г.)

2.      

Областните управители насрочват консултации за състав на РИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на областната администрация

Чл. 60, ал. 1

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

05.08.2022 г.

 

3.      

ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната и изпраща информация на Министерството на външните работи

Чл. 11, ал. 1

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

05.08.2022 г.

 

4.      

Министърът на външните работи и ръководителите на ДКП публикуват на интернет страниците на МВнР и ДКП условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната и условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната

Чл. 20

незабавно след изпращане от ЦИК на съответните решения

 

5.      

ЦИК определя с методика размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 7

не по-късно от 57 дни преди изборния ден

05.08.2022 г.

 

6.      

Президентът на републиката определя наименованията, границите и номерацията на изборните райони

Чл. 249, ал. 2

не по-късно от 56 дни преди изборния ден

06.08.2022 г.

 

7.      

Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции

Чл. 21, ал. 1

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

07.08.2022 г.

 

8.      

ЦИК утвърждава образци на изборни книжа и ги обнародва в „Държавен вестник“

Чл. 6, ал. 1

и ал. 4

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

07.08.2022 г.

 

9.      

ЦИК определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район

Чл. 250, ал. 1

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

07.08.2022 г.

 

10.   

Областният управител прави предложение пред ЦИК за състава на РИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или областният управител не е направил предложение за състава на РИК, той изпраща незабавно документите в ЦИК

Чл. 60, ал. 8

Чл. 60, ал. 6

и ал. 9

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

07.08.2022 г.

 

11.   

ГД „Изпълнение на наказанията” в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

07.08.2022 г.

 

12.   

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 44

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

07.08.2022 г.

 

13.   

ЦИК определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД

Чл. 57, ал. 1, т. 33

не по-късно от 55 дни преди изборния ден

07.08.2022 г.

 

14.   

ЦИК открива нарочна секция на интернет страницата си за предоставяне на информация, свързана с машинно гласуване

Чл. 214, ал. 1

7 дни от указа за

насрочване на изборите

08.08.2022 г.

15.   

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции

Чл. 57, ал. 1, т. 16

 

08.08.2022 г.

16.   

ЦИК формира и утвърждава единните номера на избирателните секции извън страната

Чл. 57, ал. 1, т. 18

 

08.08.2022 г.

 

17.   

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи за народни представители и възлага изпълнението на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 36

не по-късно от 53 дни преди изборния ден

09.08.2022 г.

18.   

ЦИК определя единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място

Чл. 57, ал. 1, т. 37

не по-късно от 52 дни преди изборния ден

10.08.2022 г.

 

19.   

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Заповедта се обявява на публично място и може да бъде обжалвана в срок от три дни пред съответния областен управител

Чл. 8, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г.

 

20.   

ЦИК обявява списъка на местата извън страната, в които на произведени до 5 години преди изборния ден избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели.

Чл. 14 т. 3

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г.

21.   

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 14

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г.

22.   

ЦИК назначава РИК

Чл. 59, ал. 2

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г..

 

23.   

ЦИК утвърждава образци на печатите на избирателните комисии и начина на защитата им

Чл. 57, ал. 1, т. 8

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г.

24.   

ЦИК определя реда за разглеждане на жалбите и сигналите от РИК и публикуването им на тяхната интернет страница

Чл. 57, ал. 1, т. 27

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г.

25.   

Сметната палата утвърждава образци на декларации по глава единадесета на ИК (финансиране, свързано с предизборната кампания) и ги обявява на интернет страницата си

Чл. 173

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г.

26.   

ЦИК определя подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от РИК

Чл. 57, ал. 1, т. 46

не по-късно от 50 дни преди изборния ден

12.08.2022 г.

27.   

ЦИК публикува списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони и с броя на избирателите в тях

Чл. 57, ал. 1, т. 20

не по-късно от 48 дни преди изборния ден

14.08.2022 г.

28.   

ЦИК определя реда и условията за предоставяне и разходване на средствата за медийните пакети, съгласувано с министъра на финансите

Чл. 178, ал. 4 и 5

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

17.08.2022 г.

29.   

Кметът на съответната община определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява РИК

Чл. 41, ал. 3

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

17.08.2022 г.

30.   

Партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

17.00 ч.

17.08.2022 г.

31.   

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите

Чл. 133, ал. 1

Чл. 134, ал. 1

Чл. 140, ал. 1

Чл. 141, ал. 1

не по-късно от 45 дни преди изборния ден

17.08.2022 г.

32.   

ЦИК изпраща на РИК списък на регистрираните партии и коалиции и информация за заличените партии и коалиции

Чл. 138

Чл. 146

44 дни преди изборния ден

18.08.2022 г.

33.   

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците, представени от партиите и коалициите

Чл. 135, ал. 2

Чл. 142, ал. 2

не по-късно от 42 дни преди изборния ден

20.08.2022 г.

34.   

Инициативните комитети подават заявление за регистрация пред РИК

Чл. 153, ал. 1

Чл. 152 т. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.  

17.00 ч.

 

35.   

РИК регистрира инициативните комитети

Чл. 153, ал. 1,

чл. 152, т. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.

36.   

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 1

5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.

37.   

Общинските администрации обявяват предварителните избирателни списъци и ги публикуват на интернет страницата на общината

Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.

38.   

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и ЦИК

Чл. 187

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.

39.   

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове ) предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им

Чл. 198, ал. 5

не по-късно от 40 дни преди изборния ден

22.08.2022 г.

40.   

РИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на инициативните комитети, предназначена за обслужване на предизборната им кампания и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 ИК

Чл. 163, ал. 2

Чл.180, ал.1 и 4

5-дневен срок от регистрацията, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден

27.08.2022 г.

 

41.   

ЦИК регистрира за участие в изборите партия в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й.

ЦИК регистрира за участие в изборите коалиция в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията й

Чл. 134, ал. 3

Чл. 141, ал. 3

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

27.08.2022 г.  

 

42.   

Партиите и/или коалициите подават заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и/или в наименованието на регистрирана коалиция

Чл. 144, ал. 1

и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

17.00 ч.

на 27.08.2022 г.

 

43.   

ЦИК извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава й на партия/и, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията

Чл. 144, ал. 1

 и ал. 2

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

27.08.2022 г.

44.   

РИК формира единните номера на избирателните секции в изборния район

Чл. 8, ал. 8

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

27.08.2022 г.

45.   

Кметовете на общини насрочват консултации за състав на СИК, които са публични. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на съответната община не по-късно от три дни преди провеждането им

Чл. 91

не по-късно от 35 дни преди изборния ден

27.08.2022 г.

46.   

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й, като отбелязва в регистъра настъпилите промени

Чл. 144, ал. 5

и ал. 6

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

30.08.2022 г.

47.   

Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

30.08.2022 г.

17.00 ч.

48.   

Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК

Чл. 257, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

30.08.2022 г.

17.00 ч.

49.   

РИК регистрира за участие в изборите инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

30.08.2022 г.

50.   

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 30.08.2022 г.

51.   

РИК незабавно се произнася по искането за заличаване на инициативния комитет

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

30.08.2022 г..

52.   

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи

Чл. 255, ал 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 30.08.2022 г.

53.   

РИК регистрира кандидатските листи

Чл. 255, ал. 2

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

30.08.2022 г.

54.   

РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация

Чл. 254, ал. 6

31 дни преди изборния ден

31.08.2022 г.

55.   

ЦИК изпраща на РИК информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции

Чл. 138

Чл. 146

31 дни преди изборния ден

31.08.2022 г.

56.   

ЦИК приема с решение условията и реда за отразяването на предизборната кампания в медиите

Чл. 57, ал. 1, т. 22

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

31.08.2022 г.

57.   

ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост от Българската национална телевизия и Българското национално радио

Чл. 189, ал. 3

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

31.08.2022 г.

58.   

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 21

Чл. 262, ал. 1

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

31.08.2022 г.

59.   

ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборната кампания

Чл. 192

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

31.08.2022 г.

60.   

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

31.08.2022 г.

61.   

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат

РИК се произнася с решение незабавно

Чл. 258, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

01.09.2022 г.

62.   

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден

Чл. 258, ал. 5 предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

до 17.00 ч. на

01.09.2022 г..

63.   

РИК незабавно се произнася с решение относно вписването на новия кандидат

Чл. 258, ал. 5 предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

01.09.2022 г.

64.   

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетината

Чл. 57, ал. 1, т. 19

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

01.09.2022 г.

65.   

Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации

Чл. 18, ал. 3

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

01.09.2022 г.

66.   

Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие

Когато не е постигнато съгласие или кметът на общината не е направил предложение за състава на СИК, той изпраща незабавно документите в РИК

Чл. 91, ал. 7, 8, 9 и ал. 12

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

01.09.2022 г.

67.   

Откриване на предизборната кампания

Чл. 175

 30 дни преди изборния ден

 

от 00:00 ч.

на 02.09.2022 г.

68.   

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 6

не по-късно от откриване на предизборната кампания

02.09.2022 г.

69.   

ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат

Чл. 259, ал. 2

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

04.09.2022 г.

70.   

ЦИК извършва проверка на кандидатите

Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2

чл. 247, т. 2 и 3

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

04.09.2022 г.

71.   

Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната

Чл. 13, ал. 3

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

06.09.2022 г.

72.   

Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК

Чл. 16, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

06.09.2022 г.

73.   

РИК назначава СИК

Чл. 89, ал. 1

не по-късно от 25 дни преди изборния ден

06.09.2022 г.

74.   

Партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК

Чл. 171, ал. 3

25 дни преди изборния ден

06.09.2022 г.

75.   

Когато РИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК

Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89

не по-късно от 24 дни преди изборния ден

07.09.2022 г.

76.   

Ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на България изпращат мотивирано предложение до ЦИК за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14 т. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

09.09.2022 г.

77.   

ЦИК извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК на избирателите от заявленията за образуване на избирателни секции извън страната.

ЦИК проверява дали лицата, подали заявления за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират

Чл. 17, ал. 3

и ал. 4

не по-късно от 22 дни преди изборния ден

09.09.2022 г.

78.   

ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции

Чл. 17, ал. 5

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

10.09.2022 г.

79.   

ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място

Чл. 12

не по-късно от 21 дни преди изборния ден

10.09.2022 г.

80.   

МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в списъка за гласуване извън страната, които имат право да гласуват

Чл. 17, ал. 5 и

ал. 6

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

11.09.2022 г.

81.   

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 25

не по-късно от 20 дни преди изборния ден

11.09.2022 г.

82.   

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

Чл. 102

не по-късно от 19 дни преди изборния ден

12.09.2022 г.

83.   

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

Чл. 13, ал. 5

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

13.09.2022 г.

84.   

Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват

Чл. 31, ал. 1

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

13.09.2022 г.

 

85.   

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната

Чл. 31, ал. 2

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

13.09.2022 г.

 

86.   

Списъците на лицата, които имат право да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП  

Чл. 32

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

13.09.2022 г.

 

87.   

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2

Чл. 91

не по-късно от 18 дни преди изборния ден

13.09.2022 г.

 

88.   

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

Чл. 102, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

15.09.2022 г.

 

89.   

Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната

Чл. 103, ал. 3

не по-късно от 16 дни преди изборния ден

15.09.2022 г.

 

90.   

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

15 дни преди изборния ден

16.09.2022 г.

 

91.   

Кметът на общината прави предложение до РИК за съставите на подвижните СИК

Чл. 90, ал. 2,

изр. 2

не по-късно от 15 дни преди изборния ден

16.09.2022 г.

 

92.   

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес

Чл. 34, ал. 1 - 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

17.09.2022 г.

 

93.   

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

Чл. 34, ал. 1 - 3

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

17.09.2022 г.

 

94.   

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес

Чл. 37, ал. 1

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

17.09.2022 г.

 

95.   

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

Чл. 36, ал. 1

и ал. 4

не по-късно от 14 дни преди изборния ден

17.09.2022 г.

 

96.   

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Това се отнася и за подадените по електронен път заявления в ГД „ГРАО“

Чл. 34, ал. 5

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

19.09.2022 г.

 

97.   

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания от избиратели за гласуване по настоящ адрес за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

19.09.2022 г.

 

98.   

ЦИК назначава СИК извън страната

Чл. 101

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

19.09.2022 г.

 

99.   

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

Чл. 104, ал. 1

не по-късно от 12 дни преди изборния ден

19.09.2022 г.

 

100.  

Общинските администрации представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място

Чл. 35, ал. 3

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

21.09.2022 г.

 

101.  

На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица

Чл. 39, ал. 1

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

21.09.2022 г.

 

102.  

РИК назначава СИК за гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 89, ал. 2

не по-късно от 10 дни преди изборния ден

21.09.2022 г.

 

103.  

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат

Чл. 258, ал. 5, предл. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

24.09.2022 г.

 

104.  

РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

Чл. 10, ал. 1

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

24.09.2022 г.

 

105.  

Избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до общинската администрация

Чл. 43, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

24.09.2022 г.

 

106.  

Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на СИК извън страната

Чл. 105

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

 

24.09.2022 г.

 

107.  

Социологическите агенции подават в ЦИК заявление за регистрация

Чл.202, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

24.09.2022 г.

17.00 ч.

108.  

ЦИК регистрира социологическите агенции, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден

Чл. 202, ал. 2

не по-късно от 7 дни преди изборния ден

24.09.2022 г.

 

109.  

ЦИК определя реда за проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК, включително за проверката на решенията по чл. 39 ИК (списък на заличените лица) и на удостоверенията по чл. 40 ИК (за наличие или липса на основание за вписване в списъка на заличените лица) и възлага извършването й на ГД „ГРАО“ в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 30

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

26.09.2022 г.

 

 

110.  

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК

Чл. 37, ал. 2

не по-късно от 5 дни преди изборния ден

26.09.2022 г.

 

111.  

Ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на капитаните на плавателни съдове под българско знаме образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци при наличието на не по-малко от 10 избиратели

Чл. 9, ал. 8

48 часа преди изборния ден

29.09.2022 г.

 

112.  

Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция и капитанът на плавателния съд уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 28, ал. 2

Чл. 30, ал. 2

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

29.09.2022 г.

 

113.  

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане образуват избирателни секции и съставят избирателни списъци в тези места при наличие на не по-малко от 10 избиратели, и уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес

Чл. 29, ал. 3

не по-късно от 48 часа преди изборния ден

29.09.2022 г.

 

114.  

Край на предизборната кампания

 

24 часа преди изборния ден

24.00 ч. на

30.09.2022 г.

115.  

СИК получава техническите устройства за машинно гласуване и всички други изборни книжа и материали

Чл. 215, ал. 2

преди изборния ден

01.10.2022 г.

116.  

Партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявления за регистрация на застъпниците на кандидатските листи

Чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16

Чл. 118

Чл. 122

преди изборния ден

01.10.2022 г.

117.  

РИК регистрира застъпниците на кандидатските листи и им издава удостоверения

Чл. 72, ал. 1, т. 15

Чл. 72, ал. 1, т. 16

Чл. 118

преди изборния ден

01.10.2022 г.

118.  

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава на РИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. РИК публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни

Чл. 124, ал. 4

в деня преди изборите

до 17.00 ч. на

01.10.2022 г.

119.  

ЦИК регистрира наблюдатели и публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите

Чл. 112, ал. 1

Чл. 113

до изборния ден

01.10.2022 г.

120.  

ИЗБОРЕН ДЕН

 

 

02.10.2022 г.

121.  

Гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., но не по-късно от 21.00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели.

За секциите извън страната гласуването започва в 7.00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21.00 ч. местно време

Чл. 220, ал. 1

 

 

122.  

Оповестяване на резултати от социологически проучвания и огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение

Чл. 204, ал. 3

Чл. 205, ал. 5

след 20,00 ч.

на 02.10.2022 г.

02.10.2022 г.

 

123.  

ЦИК обявява края на изборния ден след приключване на гласуването на територията на страната

Чл. 57, ал. 1, т.39

 

02.10.2022 г.

но не по-късно от

21,00  ч. на

02.10.2022 г.

124.  

СИК издава копие от протоколите на посочените в чл. 100, ал. 1, т. 8 ИК лица

Чл. 100, ал. 1, т. 8

веднага след изготвяне и разпечатване на протокола

02.10.2022 г.

 

125.  

СИК установява резултата от гласуването, съставя протоколи и ги предава на РИК

Чл. 100, ал. 1, т. 4

до 24 часа след приключване на гласуването

до 21.00 ч.

на 03.10.2022 г.

126.  

СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

до 24 часа след приключване на гласуването

до 21.00 ч.

на 03.10.2022 г.

 

127.  

СИК извън страната преброява гласовете за кандидатските листи и изготвя протокол незабавно след гласуването

Чл. 108, ал. 1, т. 4

незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време

 

128.  

СИК извън страната  изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за гласуване извън страната

Чл. 108, ал.1, т. 5

не по-късно от 24,00 ч. местно време на изборния ден

 

129.  

РИК установява и обявява резултатите от гласуването в изборния район и съставя протокол

Чл. 72, ал. 1, т. 22

Чл. 289, ал. 1

до 48 часа след приключване на гласуването

 

130.  

РИК издава заверено копие от протокола с резултатите от гласуването в района на лицата посочени в чл. 294 ИК незабавно след изготвянето му

Чл. 294

незабавно след изготвяне на протокола от гласуването

 

131.  

РИК обявява имената на независимите кандидати, избрани за народни представители, и им издава удостоверения

Чл. 72, ал. 1, т. 24

до 48 часа след приключване на гласуването

 

132.  

РИК сканира и изпраща в ЦИК протоколите с данните от гласуването, които се публикуват на интернет страницата й

Чл. 72, ал. 1, т. 23 и 28

Чл. 293, ал. 6

до 48 часа след приключване на гласуването

 

133.  

РИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК в района и от протокол-грамите от плавателните съдове под български флаг

Чл. 384

 

 

134.  

РИК предава на ЦИК екземпляра от протокола на РИК, екземплярите от протоколите на СИК, разписките от компютърната обработка, два броя технически носители с числовите данни, както и записващите технически устройства от машинното гласуване

Чл. 72, ал. 1, т. 26

Чл. 296, ал. 1

не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол от СИК

 

135.  

ЦИК публикува на интернет страницата си междинни резултати от обработката на протоколите на СИК в РИК по избирателни секции

Чл. 57, ал. 1 т. 40

 

 

136.  

ЦИК обявява получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от 4 дни след изборния ден

Чл. 300, ал. 1

не по-късно от

4 дни след изборния ден

06.10.2022 г.

 

137.  

Когато кандидат е избран в два многомандатни изборни района, той е длъжен в еднодневен срок от узнаването писмено да заяви в ЦИК в коя листа желае да остане избран

Чл. 299, ал. 1

еднодневен срок от узнаването

 

138.  

ЦИК обявява имената на избраните народни представители

Чл. 300, ал. 2

не по-късно от

7 дни след изборния ден

09.10.2022 г.

 

139.  

Партиите, коалициите и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

7 дни след изборния ден

09.10.2022 г.

 

140.  

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, включително от машинното гласуване, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции и инициативни комитети

Чл. 57, ал. 1, т. 41

веднага след обявяването на резултатите от гласуването

 

141.  

ЦИК обнародва в „Държавен вестник“ резултатите от изборите незабавно след обявяването им

Чл. 247, т. 5

незабавно след обявяването на резултатите

 

142.  

РИК предава на областната администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК

Чл. 72, ал. 1, т. 27

7 дни от обявяване на резултатите

 

143.  

ЦИК с решение възстановява депозита на партиите, коалициите и инициативните комитети, отговарящи на изискванията на чл. 130  ИК

Чл. 130

7 дни от обявяване на резултатите

 

144.  

Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представител

Чл. 286, ал. 2

незабавно след изпращане на сканираните копия от протокола и избирателния списък на ЦИК

 

145.  

Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в ЦИК

Чл. 286, ал. 2

с първата дипломатическа поща след изборния ден

 

146.  

Представляващият партията, коалицията или инициативния комитет представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания

Чл. 172, ал. 1

30 работни дни

 

147.  

Доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 172, ал. 2

30 работни дни

 

148.  

ЦИК публикува резултатите от изборите по избирателни секции в бюлетина по чл. 58, ал. 1, т. 33 ИК, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден

Чл. 57, ал. 1, т. 42

не по-късно от 40 дни след

изборния ден

 

 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.