ОБЯВА

На основание чл. 74, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Общинска служба по земеделие гр. Ветово обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че към 02.08.2022 г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Ветово, както следва:

  1. Землище на гр. Ветово с ЕКАТТЕ 10803
  2. Землище на гр. Глоджево с ЕКАТТЕ 15151
  3. Землище на с. Кривня с ЕКАТТЕ 39832
  4. Землище на с. Писанец с ЕКАТТЕ 56441
  5. Землище на гр. Сеново с ЕКАТТЕ 66229
  6. Землище на с. Смирненски с ЕКАТТЕ 67578

Източник: Общинска служба по земеделие-Ветово