backg h 420

На 28 ноември 2022 г. изтича срокът за регистрация на кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други водовземни съоръжения за подземни води


Съгласно изискванията на § 41 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнени на Закона за опазване на околната среда(изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.), на 28 НОЕМВРИ 2022 г. изтича срокът, в който могат да се регистрират водовземните съоръжения(кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други), в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва: 

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл. 43, ал. 2 от Закона за водите), които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.

Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения, съгласно изискванията на § 41 на ПЗР на ЗИД на ЗООС, се подават/изпращат в Централния офис на БДДР в град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп тук.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.

Заявления могат да се подават и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Редът и начинът за регистрация но нови водовземни съоръжения не се променя. 

По-подробна информация и образци на заявления можете да намерите на страницата на Басейнова дирекция "Дунавски район" - ТУК. 

МЕНЮ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.