СЪОБЩЕНИЕ № 47

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 406, кв. 52, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Шенол М. Ахмедов, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Банишора, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-82/15.07.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 406, кв. 52 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, собственост на наследници на Мустафа И. Дуралиев, като се обособяват два нови поземлени имоти: ПИ 1157 и ПИ 1158. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 407, 405 и 951.

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението. С обяснителната записка и графичната част на разработката може да се запознаете в прикачения файл.

 

Приложение