СЪОБЩЕНИЕ № 129

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 754, кв. 105, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Гьокмен К. Торлак с адрес: гр. Глоджево, ул. „Ангел Кънчев“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-7/13.01.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 754, кв. 105, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 753 и 1425.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 130

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 754, кв. 105, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Александър Ф. Андреев с адрес: гр. София, ул. „Борован“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-7/13.01.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 754, кв. 105, гр. Глоджево, общ. Ветово.Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 753 и 1425.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение