СЪОБЩЕНИЕ № 28

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 375, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Йордан Й. Панчев с адрес: гр. Разград, ул. „Неофит Рилски“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-26/15.04.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 375, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 501.376, 501.373, 501.374, 501.610 и 501.609, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

 СЪОБЩЕНИЕ № 29

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 375, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Райна П. Панчева с адрес: гр. Разград, ул. „Неофит Рилски“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-26/15.04.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 375, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 501.376, 501.373, 501.374, 501.610 и 501.609, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

 

               СЪОБЩЕНИЕ № 30

              Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 375, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Стоянка Й. Панчева с адрес: гр. Разград, ул. „Сливница“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-26/15.04.2024 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 375, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 501.376, 501.373, 501.374, 501.610 и 501.609, кв. 33, с. Кривня, общ. Ветово.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение