СЪОБЩЕНИЕ № 33

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 345, кв. 25, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Сезгин А. Чакъров, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Харманлийско въстание“ № 3В, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-66/06.06.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 345, кв. 25 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, собственост на Недрет Х. Гендж и наследници на Нури Х. Генджев. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 344, 346, 347, 1491 и 1479.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение