СЪОБЩЕНИЕ № 38

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 304, кв. 31, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Стефан Ст. Минчев, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-74/06.07.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 304, кв. 31, с. Писанец, общ. Ветово, собственост на Яни И. Янков. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 303, 892 и 882.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение