СЪОБЩЕНИЕ № 209

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 291, кв. 19, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Нигбер Н. Хадживели с адрес: гр. Глоджево, ул. „Таню войвода“ №.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-111/17.10.2023 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 291, кв. 19, гр. Глоджево, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ ПИ 293, ПИ 292, ПИ 1414 ПИ 1411.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение