СЪОБЩЕНИЕ № 39

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 1097, кв. 59, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Акиф Х. Камбур, с постоянен адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-48/12.05.2022 г. е издадена Заповед № РД-457/29.06.2022 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 1097, кв. 59 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, собственост на Ахмед О. Чилхасан. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 1098 и 1096.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 40

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 1097, кв. 59, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Траян Л. Кирилов, с постоянен адрес: гр. Варна, район Одесос, ул. „Преспа“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-48/12.05.2022 г. е издадена Заповед № РД-457/29.06.2022 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 1097, кв. 59 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, собственост на Ахмед О. Чилхасан. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 1098 и 1096.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-457/29.06.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-457/29.06.2022 г.