СЪОБЩЕНИЕ № 35

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Пенка И. Митева, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Отец Паисий“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-56/26.05.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово, собственост на Виктор Цветанов. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 720, 723 и 916.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 36

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Красимира И. Христова, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-56/26.05.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово, собственост на Виктор Цветанов. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 720, 723 и 916.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 37

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Ганка Х. Иванова, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-56/26.05.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово, собственост на Виктор Цветанов. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 720, 723 и 916.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение