СЪОБЩЕНИЕ № 50

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 406, кв. 28, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Нели Хр. Соколова, с постоянен адрес: гр. Разград, ул. „Генерал Скобелев“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-87/01.08.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 406, кв. 28, гр. Глоджево, общ. Ветово, собственост на Орлин Орлинов. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 405, 404, 402, 401, 399, 408 и 1487.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение