СЪОБЩЕНИЕ № 54

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 129, кв. 32, гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Янко А. Чавдаров, с адрес: гр. Ветово, ул. „Батак“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-94/16.08.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 129, кв. 32, гр. Ветово, общ. Ветово, собственост на Абедин С. Какач.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение