СЪОБЩЕНИЕ № 76

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 1003, кв. 62, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Ивайло Н. Илиев, с адрес: гр. Каспичан, ул.„Александър Стамболийски“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който e регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-113/27.09.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 1003, кв. 62, гр. Глоджево, общ. Ветово, собственост на наследници на Ибрям А. Узунов.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 77

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 1003, кв. 62, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Галин Н. Илиев, с адрес: гр. Каспичан, ул.„Александър Стамболийски“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-113/27.09.2022 г. е започнала процедура по попълване и поправка на кадастрален план за поземлен имот № 1003, кв. 62, гр. Глоджево, общ. Ветово, собственост на наследници на Ибрям А. Узунов.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица в 7 (седем) дневен срок от публикуване на съобщението.

 

Приложение