СЪОБЩЕНИЕ № 107

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПУР на кв. 9 и ИПР за УПИ ХII-137, ХХ-143 и ХХI-143 в кв. 9 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Танер Т. Садъков, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Ради Иванов“ №…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-37/09.11.2022 г. е издадена Заповед № РД-940 от 01.12.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за улична регулация (ИПУР) на кв. 9 и ИПР за УПИ ХII-137, ХХ-143 и ХХI-143 в кв. 9 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 108

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПУР на кв. 9 и ИПР за УПИ ХII-137, ХХ-143 и ХХI-143 в кв. 9 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе 

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Сайме С. Водицали, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ №…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-37/09.11.2022 г. е издадена Заповед № РД-940 от 01.12.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за улична регулация (ИПУР) на кв. 9 и ИПР за УПИ ХII-137, ХХ-143 и ХХI-143 в кв. 9 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

Приложение

1. Заповед № РД-940/01.12.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-940/01.12.2022 г.