СЪОБЩЕНИЕ № 79

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ IV-1689, УПИ V-1689 и УПИ VI-1689 в кв. 106 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Васил Ц. Христов, с постоянен адрес: гр. Ветово, ул. „Баба Тонка“№…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-27/24.08.2022 г. е издадена Заповед №РД-753 от 21.09.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ IV-1689, УПИ V-1689 и УПИ VI-1689 в кв. 106 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово. УПИ IV-1689 и УПИ V-1689 се обединяват в нов УПИ XV-2127, като дворищно-регулационните линии на УПИ XV-2127 се провеждат по имотните граници на ПИ 1689.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 80

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ IV-1689, УПИ V-1689 и УПИ VI-1689 в кв. 106 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Христо Ц. Христов, с постоянен адрес: гр. Ветово, ул. „Баба Тонка“№…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-27/24.08.2022 г. е издадена Заповед №РД-753 от 21.09.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ IV-1689, УПИ V-1689 и УПИ VI-1689 в кв. 106 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово. УПИ IV-1689 и УПИ V-1689 се обединяват в нов УПИ XV-2127, като дворищно-регулационните линии на УПИ XV-2127 се провеждат по имотните граници на ПИ 1689.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 81

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ IV-1689, УПИ V-1689 и УПИ VI-1689 в кв. 106 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Росен Ц. Христов, с постоянен адрес: гр. Ветово, ул. „Баба Тонка“№…, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-27/24.08.2022 г. е издадена Заповед №РД-753 от 21.09.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация (ИПР) на УПИ IV-1689, УПИ V-1689 и УПИ VI-1689 в кв. 106 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово. УПИ IV-1689 и УПИ V-1689 се обединяват в нов УПИ XV-2127, като дворищно-регулационните линии на УПИ XV-2127 се провеждат по имотните граници на ПИ 1689.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

 

 

Приложение:

1. Заповед № РД-753 от 21.09.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-753 от 21.09.2022 г.