СЪОБЩЕНИЕ № 105

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 728, кв. 45, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Диляна И. Стефанова, с адрес: гр. Русе, ул. „Опълченска“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-119/07.10.2022 г. е издадена Заповед № РД-986/15.12.2022 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 728, кв. 45 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 732, 733, 731, 727 и 925.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 106

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 728, кв. 45, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Елмаз Е. Байрам, с адрес: гр. Хисаря, ул. „Димитър Благоев “,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-119/07.10.2022 г. е издадена Заповед № РД-986/15.12.2022 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 728, кв. 45 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 732, 733, 731, 727 и 925.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

Приложение

1. Заповед № РД-986/15.12.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-986/15.12.2022 г.