СЪОБЩЕНИЕ № 55

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Пенка И. Митева, с адрес: гр. София, ул. „Отец Паисий“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-56_001/03.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-588/02.08.2022 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 722, кв. 43 по плана на с. Писанец, общ. Ветово, собственост на Виктор В. Цветанов и Ирина С. Станева. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 720, 723 и 916.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ № 56

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод подадено заявление за изменение на кадастрален план за ПИ 722, кв. 43, с. Писанец, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Христина И. Иванова, с адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков Корсаков“, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-56_001/03.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-588/02.08.2022 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 722, кв. 43 по плана на с. Писанец, общ. Ветово, собственост на Виктор В. Цветанов и Ирина С. Станева. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 720, 723 и 916.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

 

Приложение:

1. Заповед № РД-588/02.08.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-588/02.08.2022 г.