СЪОБЩЕНИЕ № 128

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 554, кв. 61, гр. Сеново, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Светлана Д. Нецова, с адрес: гр. Русе, ул. „Вискяр планина“,№.., като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-128/20.10.2022 г. е издадена Заповед № РД-72/30.01.2023 г. за одобряване на изменение на границите на поземлен имот № 554, кв.61 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 553, 552, 3071 и 3069.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение

1. Заповед № РД-72/30.01.2023 г.

2. Приложение към Заповед № РД-72/30.01.2023 г.