СЪОБЩЕНИЕ № 49

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 345, кв. 25, гр. Глоджево, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на собствениците на ПИ 347, кв. 25 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-66/06.06.2022 г. е издадена Заповед № РД-556/26.07.2022 г., с която е одобрено изменение на кадастрален план за поземлен имот № 345, кв. 25 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово, собственост на Недрет Х. Гендж и наследници на Нури Х. Генджев. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 344, 346, 347, 1491 и 1479.

 

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

 

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-556/26.07.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-556/26.07.2022 г.