СЪОБЩЕНИЕ № 46

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена заповед за изменение на кадастрален план за ПИ 306, кв. 91, с. Смирненски, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Ашкназ Р. Сюлейман, с постоянен адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ № 7, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че по повод подадено Заявление с вх.№ ТУ-2115-50/16.05.2022 г. е издадена Заповед № РД-470/05.07.2022 г., с която е одобрено изменение на кадастрален план за поземлен имот № 306, кв. 91 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово, собственост на Алие М. Ферадова. Изменението засяга имотните граници на поземлени имоти с №№ 889, 307, 310 и 305.

Искането и разработката се намират в отдел„ Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и могат да се прегледат от заинтересованите лица.

На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР Заповедта може да се обжалва пред Административен съд – Русе чрез Община Ветово в 14-дневен срок от деня на публикуването й в сайта на Община Ветово.

 

Приложение:

1. Заповед № РД-470/05.07.2022 г.

2. Приложение към Заповед № РД-470/05.07.2022 г.