СЪОБЩЕНИЕ № 34

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

По повод издадена Заповед № РД-420 от 16.06.2022 г. за одобряване на ПУП-ИПРЗ за УПИ III-1600, ПИ 1600 и УПИ VIII-1600 в кв. 71 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово

 

Отдел "Устройство на територията” при Община Ветово, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, съобщава на Стефан Б. Василев, с постоянен адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“ № 14,като лице,  което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, заинтересувано лице по чл. 131 от ЗУТ, че по подадено Заявление с вх.№ ТУ-2117-16/18.05.2022 г. е издадена Заповед № РД-420 от 16.06.2022 г. на кмета на Община Ветово, с която е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-1600, ПИ 1600 и УПИ VIII-1600 в кв. 71 по плана на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, като предназначението на имота се променя от „Жилищна територия“ на „Жилищна територия за нежилищни обслужващи обекти, безвредни ПП (ФЕЦ)“ по чл. 17, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ.

 

Документите се намират в отдел „Устройство на територията“ при Община Ветово, ул. „Трети март“, № 2, стая № 4 и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4  от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез общинската администрация до Административен съд-Русе.

 

Със Заповедта и проекта за ПУП може да се запознаете в прикачените файлове.

 

1. Заповед № РД-420 от 16.06.2022 г.

2. Приложение 1 към Заповед № РД-420 от 16.06.2022 г.

3. Приложение 2 към Заповед № РД-420 от 16.06.2022 г.