ДО

БИРДЖАН ЯЛЧЪН

УЛ. КРАЛИ МАРКО №4

ГРАД ГЛОДЖЕВО

Относно: искане с вх. №80-00-974/21.07.2022 г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯЛЧЪН,

            Съгласно изискването на чл. 26 от Административно процесуалния кодекс(АПК), с настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с получено писмо-искане, заведено в Община Ветово с горепосочения входящ номер, със заповед от 25.07.2022 г. на кмета на община Ветово е назначена комисия по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация(ЗГР), която да извърши проверка, относно това, спазени ли са изискванията за извършване на Вашата адресна регистрация, респ. промяна на адрес. Адресни регистрации, за които се установи, че са извършени в нарушение на чл. 92, чл. 99 или чл. 99а от ЗГР, се заличават със заповед на кмета на общината на основание чл. 99б, ал. 3 от същия закон.

            Съгласно разпоредбата на чл. 34 от АПК, може да се запознаете с преписката в сградата на Община Ветово, на ул. „Трети март“ № 2, ет. 2(ново крило), стая №7, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., и в тридневен срок от получаване на настоящото уведомление може да представите писмени обяснения и възражения по процедурата.

С уважение,

НЕРМИН КЯЗИМОВА

За кмет на община Ветово,

съгл. заповед №РД-538/22.07.2022 г.