ДО

СЕВГЮЛ РАМАДАНОВА РАСИМОВА

УЛ. КОПРИВЩИЦА №14

ГРАД ВЕТОВО

Относно: заличени адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес.

УВАЖАЕМА Г-ЖО РАСИМОВА,

            Във връзка с проведено административно производство по постъпила в Община Ветово жалба с вх. № 80-00-1146/15.08.2022 г., е издадена Заповед № РД-705/02.09.2022 г. на кмета на община Ветово за заличаване на Вашите адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес на административен адрес: град Ветово, ул. Копривщица №14.

С оглед предходното и на основание чл. 140а, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо да заявите нов постоянен и настоящ адрес и да подмените личните си документи.

            Приложено Ви изпращаме екземпляр от заповедта.

Приложение: Заповед № РД-705/02.09.2022 г. на кмета на община Ветово.

           

С уважение,

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

Кмет на община Ветово